СКЛАД БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  №23 НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 

Курек Яна Валеріївна – голова батьківського комітету;

Нестеренко Юлія Олегівна – заступник голови батьківського комітету;

Макопух Юлія Валеріївна – секретар батьківського комітету;

Чуканова Яніна Олександрівна – казначей батьківського комітету.

Члени батьківського комітету:

Грицай Ірина Василівна                      Демиденко Юрій Володимирович

Пономарьова Юлія Вікторівна           Богун Анна Михайлівна

Бедзай Наталія Олегівна                      Рибак Євгенія Олександрівна

Сілаєва Наталія Михайлівна               Неборак Дар’я Миколаївна

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №23

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківські комітети дошкільного навчального закладу №23 (далі – комітети) визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом №23.

1.2. Комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у ДНЗ.

1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування комітетів груп або ДНЗ та кількість членів комітету приймаються на зборах батьків відповідних груп або на загальних зборах ДНЗ.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по ДНЗ після письмового повідомлення керівництва ДНЗ (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.6. Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності 

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування ДНЗ, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу ДНЗ, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;
 • виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, ДНЗ і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ та його благоустрою;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є: – законність, – гласність, – колегіальність, – толерантність, – виборність, – організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством; – підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків ДНЗ, груп.

3. Порядок створення батьківських комітетів

3.1. Комітет групи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, цієї групи і діє від їх імені.

3.2. Комітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу.

3.3. Комітет ДНЗ формується з голів (представників) усіх комітетів груп та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп ДНЗ.

3.4. Кількісний склад комітету ДНЗ, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету ДНЗ входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах. 

4. Організація діяльності батьківських комітетів

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу, проводяться за рішенням комітету групи не рідше двох разів на рік.

4.2. Комітет ДНЗ у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують ДНЗ. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем ДНЗ.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують ДНЗ, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва ДНЗ і, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи ДНЗ, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.6. При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету ДНЗ питання вирішуються органами управління освітою; між вихователями групи і комітетом групи – керівництвом ДНЗ.

4.7. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують ДНЗ, один раз на рік – у день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах ДНЗ і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9. Керівництво і працівники ДНЗ не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів. 

5. Права та обов’язки комітетів

5.1. Комітети мають право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги ДНЗ, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у ДНЗ;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування ДНЗ: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;
 • вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) ДНЗ пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом ДНЗ в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної або педагогічної ради ДНЗ щодо роз’яснення стану і перспектив роботи ДНЗ та з окремих питань, що турбують батьків;
 • за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові загальні збори батьків;
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т. ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 • надавати пропозиції завідувачу ДНЗ щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників ДНЗ;
 • сприяти покращенню харчування вихованців ДНЗ;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування ДНЗ;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців ДНЗ;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності ДНЗ.

5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами. 5.3. Комітети зобов’язані:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах ДНЗ та передаються за актом новообраному комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідуючого ДНЗ або відповідного органу управління освітою;
 • у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;
 • звітувати перед загальними зборами батьків.

5.4. Голова комітету ДНЗ є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ.

5.6. Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом ДНЗ.