Статут закладу

I. Загальні положення

 •  

1.1. Смілянський заклад дошкільної освіти №23 «Чіполліно» (ясла-садок) комбінованого типу Смілянської міської ради Черкаської області (далі – ЗДО №23) є правонаступником дошкільного навчального закладу №23 «Чіполліно» (ясел-садка) комбінованого типу Смілянської міської ради Черкаської області затвердженого та зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради від 24.06.2004 №510. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері освіти та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, рішеннями органів місцевого самоврядування, цим статутом.

1.2. Повне найменування українською мовою: Смілянський заклад дошкільної освіти №23 «Чіполліно»  (ясла-садок) комбінованого типу Смілянської міської ради Черкаської області.

1.3. Форма власності – комунальна.

1.4. Юридична адреса ЗДО №23: 20700, Черкаська область, м.Сміла, вулиця Мічуріна, 42.

Тел. (04733) 4-20-21;

e-mail: 23chipollino@ukr.net.

1.5. ЗДО №23 є юридичною особою, має печатку, штамп, код ЄДРПОУ

21378990, бланки зі своєю назвою, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку

1.6. Засновником ЗДО №23 є Смілянська міська рада Черкаської області (далі – засновник).

Уповноваженим органом засновника є  управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.

1.7. За дорученням засновника управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради здійснює фінансування ЗДО №23, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.8. Головною метою ЗДО №23 є  забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок; реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти; задоволення  потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового,   і духовного розвитку.   

1.9. Діяльність ЗДО №23  спрямовано на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;

– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти,

          -забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-здійснення корекційно-розвиткової роботи  з дітьми, які мають особливі освітні потреби, забезпечення їх соціально-психологічної реабілітації;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.10. ЗДО №23 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням про дошкільний навчальний заклад та цим статутом.

1.11. ЗДО №23 несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

– створення  та дотримання безпечних і нешкідливих умов  освітньої діяльності;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12. Взаємовідносини між ЗДО №23, юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.13. ЗДО №23 може надавати консультаційну допомогу сім’ї та здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції вад фізичного розвитку, але не відвідують закладів дошкільної освіти.

II. Комплектування

2.1. ЗДО №23 розрахований на 280 місць. Мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування у них дітей встановлюється на кожний навчальний рік відповідно до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові, різновікові), відповідно до вимог чинного законодавства щодо нормативів наповнюваності.

2.3. У ЗДО №23 функціонують групи загального розвитку. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у  закладі, окрім груп загального розвитку, можуть створюватися спеціальні, санаторні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

2.4. У ЗДО №23 працюють групи з денним режимом перебування дітей.  За рішенням засновника можуть створюватися цілодобові та  чергові групи у вечірні години, вихідні і святкові дні, групи короткотривалого перебування дітей.

2.5. Відповідно до чинного законодавства, наповнюваність груп дітьми становить:

– для дітей віком до одного року – до 10 осіб;

– для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

– для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

– різновікові – до 15 осіб;

– з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

– в оздоровчий період – до 15 осіб;

– в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами).

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп у закладі.

 2.6. Зарахування дітей до ЗДО №23 здійснюється директором протягом календарного року на підставі:

1) заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

2) свідоцтва про народження дитини;

3) медичної довідки про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.

Особам, які користуються пільгами, відповідно до чинного законодавства, додатково необхідно надати документи на підтвердження пільг.

Завчасно зареєструвати дитину для зарахування до ЗДО №23 можна скориставшись електронною реєстрацією в заклади дошкільної освіти.

         2.7.  Зарахування  дітей до інклюзивних та спеціальних  груп здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.8. За дитиною зберігається місце в ЗДО №23 у разі:

– її хвороби;

– карантину;

– санаторного лікування;

– реабілітації;

– на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

– у літній оздоровчий період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із ЗДО №23 може здійснюватися:

1) за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ЗДО №23;

3) у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.10. Адміністрація ЗДО №23 письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів із зазначенням причин відрахування. Забороняється безпідставне відрахування дитини із ЗДО №23.

2.11. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

III. Режим роботи

3.1. ЗДО №23 працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. За необхідності ЗДО №23 працює згідно з рішенням засновника.

3.2. Режим роботи ЗДО №23, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється засновником відповідно до законодавства України.

3.3. Щоденний графік роботи усіх груп ЗДО №23:

– із 7.30 год. до 18.00 год.

IV. Організація освітнього процесу

4.1. Навчальний рік у ЗДО №23 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Із 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Освітній процес у ЗДО №23 здійснюється за чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

4.3. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ЗДО №23 та затверджується директором.

4.4. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.5. Кожна освітня програма має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.6. На основі освітньої програми  ЗДО №23 складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.7. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.8. Діяльність ЗДО №23 регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.9. План роботи ЗДО №23 затверджується директором.

4.10. Мовою освітнього процесу в ЗДО №23  є державна мова.

4.11. ЗДО №23 організовує освітній процес за напрямом, визначеним педагогічною радою закладу. 
4.12. Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається  розкладом, складеним відповідно до Державної базової програми або до інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог, з урахуванням проведення корекційно-розвиткової роботи; схвалюється педагогічною радою і затверджується директором ЗДО №23.

4.13. ЗДО №23 може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та   у межах гранично допустимого навантаження дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із ЗДО №23.

V. Організація харчування дітей

   5.1. Організація та відповідальність за харчування дітей у ЗДО №23 покладаються на органи місцевого самоврядування, а також на директора ЗДО №23.

5.2.ЗДО №23 у межах виділених коштів забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натуральних норм харчування. 
5.3. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно чинного законодавства із питань організації дитячого харчування.

5.4. У ЗДО №23 встановлено триразове збалансоване харчування.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичний персонал та директора ЗДО №23.

5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини в ЗДО №23 визначається рішенням органу місцевого самоврядування.

5.7. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у ЗДО №23 у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування.

5.8. Пільгові умови оплати харчування дітей у ЗДО №23 для багатодітних, малозабезпечених та інших категорій сімей, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.9. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у ЗДО №23. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

5.10. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у ЗДО №23.

5.11. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у ЗДО №23 покладаються на засновників закладу, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управління освітою.

VI. Медичне обслуговування дітей

6.1 Медичне обслуговування дітей у ЗДО №23 здійснюється штатним медичним працівником та лікарем-педіатром закладу охорони здоров’я на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи; проведення обов’язкових медичних оглядів; контроль за станом здоров’я та фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання і загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування; проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень; надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.3. До основних обов'язків медичних працівників ЗДО №23 належать: 

– моніторинг стану здоров’я, фізичного та психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

– проведення лікувально-оздоровчих заходів;

– організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

         – здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження, попередженням травматизму;

         – медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу тощо.

6.4. ЗДО №23 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
          6.5. Для здійснення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми спеціальних та інклюзивних груп обладнуються  відповідні кабінети і приміщення.
 

VII. Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками освітнього процесу у ЗДО №23 є:

– діти дошкільного віку, вихованці;

– педагогічні працівники: директор, вихователі-методисти, вихователі, асистенти вихователів, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

7.2. Вихованці у ЗДО №23  мають право на:

     –   безоплатну дошкільну освіту;

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • повагу людської гідності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;
 • захист від приниження честі і  гідності, будь-яких форм насильства та  експлуатації,  дискримінації за будь-якою ознакою та дій, що завдають шкоди здоров’ю дитини, її моральному та духовному розвитку;  
 • здоровий спосіб життя;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;
 •  інші права, передбачені чинним законодавством України.

     7.3. На посаду педагогічного працівника приймається особа,  з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.4. Трудові відносини  у ЗДО №23 регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.5. Педагогічні працівники мають право на :

– академічну свободу, включаючи свободу  від втручання в педагогічну діяльність; вільний вибір форм, методів і засобів освітнього процесу, що відповідають освітній програмі;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку; вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

– педагогічну ініціативу;

– розроблення та впровадження авторських освітніх програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісної освіти;

– користування бібліотекою, навчальною,  виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ЗДО №23 та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ЗДО №23 відповідно до спеціальних законів;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

– відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

– справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

– захист професійної честі та власної гідності;

– індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу;

– безпечні і нешкідливі умови праці;

– участь у громадському самоврядуванні та у роботі колегіальних органів управління ЗДО №23;

– проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної роботи;

– внесення пропозицій щодо поліпшення роботи ЗДО №23;

– соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

– інші права, що не суперечать законодавству України.

7.6. Педагогічне навантаження педагогічного працівника ЗДО №23 обсягом менше тарифної ставки встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

         7.7. За успіхи в роботі встановлюються  форми матеріального та морального заохочення, які обумовлені правилами трудового розпорядку та колективним договором ЗДО №23,  у межах затвердженого фонду заробітної плати або за рахунок інших власних надходжень.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

– постійно підвищувати професійний і загальнокультурний рівень та педагогічну майстерність;

– виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів;

– сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– дотримуватися академічної доброчесності, педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процессу і працівників;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– виховувати у  дітей повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

– формувати у дітей прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини під час освітнього процесу від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю дитини; запобігати шкідливим звичкам;

–  виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку ЗДО №23,  свої посадові обов’язки, умови контракту чи трудового договору.

– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

– виконувати накази та розпорядження керівництва;

– виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Працівники ЗДО №23 несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я дитини згідно з чинним законодавством України.

7.10. Педагогічні працівники ЗДО №23 мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором.

7.11. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ЗДО №23 визначаються  законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, відповідними договорами.

7.12. Працівників ЗДО №23 призначає на посади та звільняє з посад директор відповідно до законодавства.

7.13. Працівники ЗДО №23 проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

7.14. Педагогічні працівники ЗДО №23 один раз на 5 років підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

7.15.Працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО №23, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

7.16. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси   своїх дітей;

– звертатися до ЗДО №23, відповідних органів управління освітою з питань освіти  своїх дітей;

– брати участь у громадському самоврядуванні ЗДО №23, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

 -завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у ЗДО №23 та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами  та індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність ЗДО №23, результати розвитку своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у ЗДО №23 та його освітньої діяльності;

– брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ЗДО №23;

– відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

– інші права, передбачені чинним законодавством України.

      7.17. Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до державної мови та державних символів, національних, історичних, культурних цінностей України;

– виховувати у дітей повагу до гідності людини та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

 – сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

 – постійно дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її нахилів і  здібностей, формувати навички здорового способу життя;

 – поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини, інших учасників освітнього процессу та працівників закладу;

– формувати у дитини культуру  життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до  правди, справедливості; виховувати патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком,   до народних традицій і звичаїв;

– дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку ЗДО №23, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

– своєчасно вносити плату за харчування дитини у ЗДО №23 у встановленому порядку;

– своєчасно повідомляти ЗДО №23   про можливість відсутності або хвороби дитини;

– слідкувати за станом здоров’я дитини;

– інші обов’язки, що передбачені законодавством України та  встановлені  Батьківським договором.

Відвідування дитиною ЗДО №23 не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

                        VIIІ. Управління закладом

8.1. Засновник ЗДО №23 або уповноважений орган (особа):

– затверджує установчі документи ЗДО №23, їх нову редакцію та зміни до них;

– укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором ЗДО №23, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами ЗДО №23;

– розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором ЗДО №23  з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами ЗДО №23;

– затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ЗДО №23  у випадках та порядку, визначених законодавством;

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗДО №23;

– здійснює контроль за дотриманням установчих документів ЗДО №23;

– забезпечує створення у ЗДО №23 інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

– реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ЗДО №23.

8.2. Засновник ЗДО №23 або уповноважений орган (особа) не має права втручатися в  діяльність закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

8.3. Засновник ЗДО №23 або уповноважений орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу  та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу.

8.4. Засновник ЗДО №23 зобов’язаний:

– забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази  ЗДО №23  на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

– у разі реорганізації чи ліквідації ЗДО №23  забезпечити дітям можливість продовжити освітню діяльність;

– забезпечити відповідно до законодавства створення в ЗДО №23  безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

8.5. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО №23 здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади уповноваженим органом згідно із законодавством України.

8.6. На посаду  директора ЗДО №23 призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.7. Директор ЗДО №23:

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЗДО №23;

– діє від імені ЗДО №23, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЗДО №23 і відповідає за збереження його матеріально-технічної бази   та дотримання фінансової дисципліни;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗДО №23;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

– затверджує штатний розпис за погодженням із уповноваженим органом;

– контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, організацію лікувально-оздоровчої роботи;

– відповідає за стан  освітньої роботи в ЗДО №23;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, вимог щодо цивільного захисту та  безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які  їх замінюють;

– щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу ЗДО №23  з питань статутної  освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ЗДО №23.

8.7. Колегіальним постійно діючим органом управління ЗДО №23 є педагогічна рада,  до складу якої входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти; можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть  бути запрошені представники  громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки  або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше 4-х разів на рік.

Головою педагогічної ради ЗДО №23 є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

         Педагогічна рада закладу:

– схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу у ЗДО №23;

– визначає план роботи ЗДО №23 та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– визначає шляхи співпраці  ЗДО №23 із сім’єю;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення  учасників освітнього процесу і  працівників ЗДО №23;

– розглядає питання щодо відповідальності учасників освітнього процесу і  працівників ЗДО №23 за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту ЗДО №23 та проведення його громадської акредитації;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами ЗДО №23 до її повноважень.

              Засідання педагогічної ради  є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення педагогічної ради ЗДО №23  вводяться в дію рішеннями його директора.

8.8. У ЗДО №23 можуть діяти:

– органи самоврядування працівників закладу;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЗДО №23 є загальні збори  колективу закладу,  що скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів.

Загальні збори:

– обирають раду  ЗДО №23, її членів і голову,  встановлюють  термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;

– розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності ЗДО №23.

– погоджують статут, зміни і доповнення до нього;

– вносять зміни до колективного договору;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗДО №23.

8.10.У період між загальними зборами  діє рада ЗДО №23. Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради ЗДО №23 обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету ЗДО №23, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу і працівників, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

 8.11. У ЗДО №23 може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ЗДО №23. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів  або ради ЗДО №23. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах  ЗДО №23 і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

– співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, освітніми закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ЗДО №23;

– сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої  бази ЗДО №23;

– сприяння залученню додаткових джерел фінансування ЗДО №23;

– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;

– організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ЗДО №23;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ЗДО №23;

– сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

8.12. У ЗДО №23 діє атестаційна комісія, яка створюється до 20 вересня кожного навчального року.

Атестаційна комісія наділяється повноваженнями на увесь навчальний рік.

8.13. У ЗДО №23 діє тарифікаційна комісія, яка створюється щороку наказом директора.

8.14. У ЗДО №23 діє профспілкова організація, яка уповноважує профспілковий комітет представляти і захищати права і гарантії членів профспілки.

Профспілковий комітет – єдиний повноважений представник всіх працівників ЗДО №23 в колективних переговорах.

Профспілковий комітет:

– укладає колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом;

– здійснює контроль за дотриманням у закладі законодавства про оплату праці, охорону праці, надання відпусток, матеріальної допомоги, преміювання, заохочення, покарання працівників;

– погоджує всі накази та розпорядження адміністрації стосовно графіків роботи, тарифікації та атестації педагогічних працівників, створення будь – яких комісій.

ІХ. Організація роботи з охорони праці

9.1. ЗДО №23 у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

9.2. У ЗДО №23 на основі Типових положень розробляється Положення про службу з охорони праці, Положення про організацію роботи з охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про впровадження та удосконалення системи управління охороною праці в закладі.

9.3. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» у закладі з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

9.4. Загальне керівництво, організація роботи з охорони праці та безпосередня відповідальність за порушення вимог  з охорони праці покладається на директора ЗДО №23.

 Директор забезпечує функціонування системи управління охороною праці,  виконання гарантій працівників на охорону праці, зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці  відповідно до нормативно-правових актів та  забезпечити додержання вимог законодавства  щодо прав працівників у галузі охорони праці.

          9.5. У ЗДО №23 створюється служба охорони праці, яка виконує свої функції відповідно до Типового положення про службу охорони праці.    

9.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників  закладу проводяться в установленому законодавством порядку.

9.7. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9.8. У ЗДО №23відповідно до чинного законодавства розробляються посадові (робочі) інструкції, які погоджуються з профспілкою; ведуться журнали реєстрації та видачі посадових (робочих) інструкцій.

9.9. У ЗДО №23 відповідно до чинного законодавства розробляються інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності; ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

9.10. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з учасниками освітнього процесу під час освітнього процесу в ЗДО №23, здійснюються відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

       9.11. Розслідування і облік нещасних випадків, що сталися з працівниками, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або фактично допущені до роботи у ЗДО №23, здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

     9.12.Працівники ЗДО №23 зобов’язані:

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування у закладі  на території  ЗДО №23;

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;

– вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

     Працівники   ЗДО №23 несуть безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

X. Матеріально-технічна база

10.1.   Матеріально-технічна база ЗДО №23 включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

10.2. Майно ЗДО №23 є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

10.3. ЗДО №23 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони.

10.4. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно ЗДО №23 не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ЗДО №23 унаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

10.5. Об’єкти та майно  ЗДО №23 не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за освітнім призначенням.  

         10.6.Вимоги до матеріально-технічної бази ЗДО №23  визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами  і правилами, а також Примірними переліками матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного, корекційного обладнання закладу дошкільної освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.  

ХІ. Фінансово-господарська діяльність

11.1. Фінансово-господарська  діяльність  ЗДО №23 здійснюється на основі його кошторису, відповідно до законодавчих,  нормативно-правових актів та його статуту.

11.2.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази   ЗДО №23 фінансуються за рахунок коштів засновника.

11.2. Джерелами формування кошторису ЗДО №23 є:

– кошти засновника;

– кошти державного та місцевих бюджетів;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг,  які передбачені чинним законодавством України;

– доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання для провадження освітньої діяльності за погодженням із засновником;

– добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

– інші кошти , не заборонені законодавством України.

11.3. ЗДО №23 має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів; користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи; фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу; отримувати благодійну допомогу від установ, організацій або фізичних осіб.

 11.4. ЗДО №23 має право здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством України. Оренда приміщень допускається, якщо вона не погіршує умов перебування  вихованців та роботи педагогічних  працівників. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна, використовуються виключно на потреби  закладу.

11.5. ЗДО №23 може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

11.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ЗДО №23 визначається  директором  відповідно до законодавства.   

11.7. За рішенням  директора бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно ЗДО №23 або через централізовану бухгалтерію.

       11.8. Звітність про діяльність ЗДО №23 здійснюється відповідно до законодавства.

ХІІ. Міжнародне співробітництво

12.1. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

12.2.ЗДО №23 має право відповідно до законодавства України укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн.

ХІІІ. Контроль за діяльністю ЗДО №23

13.1. Державний контроль за діяльністю ЗДО №23 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

13.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

ХІV. Реорганізація або ліквідація ЗДО №23

14.1. Реорганізація або ліквідація ЗДО №23 здійснюється згідно з чинним законодавством.

          14.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ЗДО №23 приймає засновник або суд, за згодою трудового колективу.

14.3. Реорганізація ЗДО №23 може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення в порядку, встановленому законодавством України.

14.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням Господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

14.5. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ЗДО №23.

14.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ЗДО №23, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

14.7. У випадку реорганізації ЗДО №23 майно, права та обов’язки закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

          14.8. При реорганізації  чи ліквідації ЗДО №23  ліквідаційною комісією вирішується питання щодо:

– забезпечення вихованцям  можливості подальшого  отримання  дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України;

– складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.

Працівникам ЗДО №23   гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю.

14.9. Активи, що залишаються під час ліквідації ЗДО №23, мають бути передані у порядку, встановленому установчими документами або за рішенням суду.

14.10. У разі припинення ЗДО №23, як юридичної особи (у результаті ліквідації, реорганізації, шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ЗДО №23 передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

          14.11. Скасування державної реєстрації позбавляє   заклад статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. ЗДО №23 вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту його виключення з державного реєстру.  

          14.12.Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію ЗДО №23  або припинення його діяльності підлягає опублікуванню реєструючим органом місцевого самоврядування протягом 10 днів з дня припинення діяльності   закладу.

          14.13.Засновник може своїм рішенням тимчасово припинити роботу ЗДО №23, а також анулювати рішення про його функціонування у випадках, якщо перебування в ньому загрожує життю, фізичному і психічному здоров’ю дітей та їх емоційному комфорту. Рішення про припинення роботи  закладу може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством порядку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Авторизація
*
*


Реєстрація
*
*
*


Генерація паролю