Статут закладу

                                                            1.  Загальні положення

 1. Дошкільний навчальний заклад № 23 “Чипполіно” – ясла-садок комбінованого типу (надалі  – Заклад) створено шляхом перереєстрації  дитячого комбінованого ясел-садка № 23 “Чипполіно” і являється його правонаступником

1.2. Юридична адреса закладу: 20700, Черкаська область,  місто Сміла,вулиця Мічуріна, № 42, тел. 4-20-21.

 1. Засновником закладу є  Смілянська міська рада.  Уповноважений орган управління –

міський відділ освіти. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 1.4.  Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про       освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з       власними реквізитами, може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права дітей на здобуття   дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти і закладу:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;
 • здійснення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, які мають психофізичні вади розвитку, забезпечення їх соціально-психологічної реабілітації.

1.8. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції,   передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9.  Заклад  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, Положенням та даним Статутом;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази  закладу.

1.10. Взаємовідносини між закладом та  юридичними і фізичними особами        визначаються угодами, що укладені між ними.

                                                           2. Комплектування закладу

2.1. Заклад розрахований на  187  місць.

2.2. Групи комплектуються за одновіковими, різновіковими ознаками, спеціальні групи -урахуванням характеру і ступінню вираженості  дефекту.

2.3. В закладі функціонують групи: загального розвитку і спеціальні (логопедичні) групи. При потребі можуть функціонувати групи соціально-педагогічного патронату та інші спеціальні групи.

2.4. Групи закладу комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками. Комплектування груп за віком передбачає перебування в них дітей, однакового віку або з різницею у віці.

2.5. Заклад має групи з денним режимом перебування дітей, чергову  – у вечірні години.

2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:в групах раннього віку – 15 дітей, спеціальних – 10-12 дітей, групах дошкільного віку -20 дітей, різновікових – 15 дітей.

2.7. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми.

2.8. Для зарахування дитини в заклад необхідно пред’явити:

 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • направлення відділу освіти;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • документи для зарахування до спеціальної групи;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • документ для встановлення батьківської плати.
 • 2.9. За  дитиною зберігається місце в  закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки чи хвороби батьків  або осіб, які їх замінюють,  на літній період (75 днів), а також за сімейними обставинами за заявами батьків.
 • 2.10. Відрахування дітей  з закладу  може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан  здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в яслах-садку, у разі несплати без поважних причин   батьками  або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

   2.11.  Про відрахування дитини батьки або особи, які їх замінюють, письмово повідомляються за 10 днів. Рішення про відрахування може бути оскаржене засновнику протягом місяця з моменту отримання письмового повідомлення.

2.12. Соціально-педагогічний патронат здійснюється на закріплених за закладом   мікрорайоном, території. Ведеться облік дітей дошкільного віку; пропагування дошкільної освіти; обов’язкове охоплення дітей старшого дошкільного віку для здобуття дошкільної освіти в закладі; організація груп з різними режимами за рішенням засновника, надання консультативної допомоги батькам або особам, що їх замінюють, проведення заходів пренатальної  педагогіки; охоплення дітей дошкільного віку, які потребують   корекції фізичного та розумового розвитку, спеціальними групами закладу.

      3. Режим роботи закладу

3.1. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.

       Вихідні дні: субота, неділя, святкові. При необхідності заклад працює згідно рішення    засновника.

3.2. Щоденний графік роботи закладу:

    початок роботи – 7.30, закінчення роботи – 19.00.

3.3. Початок роботи спеціальних груп – 7.30

       закінчення роботи спеціальних груп – 17.30.

       Початок роботи дошкільних груп – 7.30

       закінчення роботи дошкільних груп – 18.00.

       Початок роботи чергової групи – 7.00

       закінчення роботи чергової групи – 19.00.

       4. Організація навчально-виховногопроцесу в  закладі

4.1. Навчальний рік в закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) в закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається  на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3  План роботи закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою закладом і погоджується з міським відділом освіти. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з міською санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. В закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес в закладі здійснюється за програмами    “Дитина” і “Малятко”,     та іншими програмами, затвердженими Міністерством освіти і    науки України.

4.6. Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

 • фізкультурно-оздоровчий;
 • мовно-компенсаторний;
 • розвивальне навчання.
 • соціально-емоційний розвиток дітей.

4.7.  Заклад надає додаткові освітні послуги за запитом батьків.

                                           5. Організація харчування   дітей в закладі

   5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування і організація, що постачає продукти, визначається засновником. Умови постачання продуктів харчування виконуються відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. В закладі  встановлене 3-х кратне харчування дітей. В залежності від медичних   показників організовується дієтичне харчування дітей.

5.3.  Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів   харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням терміну реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу. 

                    6. Медичне обслуговування дітейв  закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу здійснюється штатним медичним персоналом та   лікарем дитячої  поліклініки Смілянського міського відділу охорони здоров’я на   безоплатній  основі.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення  обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я,  фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу    та   проведення лікувально-профілактичних заходів.

 7. Учасники навчально-виховного процесу              

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні-санітарки, батьки або  особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.          

7.2.  За успіхи у  роботі встановлюються  форми матеріального та морального заохочення,   обумовлені правилами трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією і профспілкою.

7.3.      Права дитини у сфері дошкільної освіти:

7.3.1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом    України “Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

7.3.2.   Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту в закладі;
 • безпечні та нешкідливі  для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу  та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

     Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 •   своєчасно вносити плату  за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 •   своєчасно повідомляти заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 •   особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряючи її  неповнолітнім особам;
 •   своєчасно сигналізувати керівництву закладу про помічені порушенн для їх термінового виправлення;
 •   виконувати санітарно-гігієнічні правила  догляду за дитиною, слідкувати за станом здоров’я дитини;
 •   надавати посильну допомогу в благоустрої закладу.

7.5. На посаду педагогічного працівника  закладу  приймається особа, яка має відповідну вищу, або середню спеціальну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими  нормативно-правовими актами, прийнятими  відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.  

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, посадові, обов’язки, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважат гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;                                
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної  культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва.

   7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу завідуючим.

  7.10. Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і  психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

 7.11. Працівники  закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди, умови проходження і періодичність яких визначається вимогами санітарно- епідеміологічної служби.

7.12. Педагогічні працівники закладу  підлягають атестації , яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого   Міністерством  освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

                                                                     8. Управляння закладом

 8.1.   Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти Смілянської міської Ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його завідуючий, який    призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом   управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

 Керівник закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України

“Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державни вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим і психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ясел-садка на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

             8.3. Постійно діючий колегіальний орган в закладі – педагогічна рада. До складу педагогічної  ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть брати участь голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічно ради є завідуючий закладом.

                     Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання удосконалення навчально-виховного процесу у закладі та приймає відповідні рішення;
 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу із сім’єю;
 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • затверджує план підвищення  фахової майстерності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х раз на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу заклад та  батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу – не менше 2/3 , батьків за потребою.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори :

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;
 • затверджує основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

8.5.  У період між загальним зборами діє рада закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

         Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання    поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.  В закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з  представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

         Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу. Члени   піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

                               9. Майно  закладу

9.1. Відповідно до рішення виконкому Смілянської міської Ради народних депутатів № 720 від 28.09.1984 р. закладу передано в оперативне управління  земельну ділянку , будівлі,      споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики та інші матеріальні цінності.

9.2. Рішення виконкому Смілянської міської Ради народних депутатів № 720 від 28.09.1984 р.   закладу виділена присадибна ділянка площею  9302 м2.             

                                   10. Фінансово-господарська діяльність закладу

10.1. Джерелами фінансування закладу є кошти:

 1. засновника;
 2. відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 3. батьків або осіб, які їх замінюють;
 4. добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 5. інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Заклад за погодженням із засновником має право:

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність ясел-садка здійснюється відповідно до     законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку закладу визначається  законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

            За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється центральною     бухгалтерією Смілянського міського відділу освіти.

                11. Контроль за діяльністю закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу е державна атестація, що проводиться   один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.    

11.2. Контроль за дотриманням закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу   дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом  встановлюється засновником закладу.

                                                                  12. Припинення діяльності закладу

   12.1. Припинення діяльності закладу відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) чи ліквідації.

 12.2. Заклад припиняє свою діяльність:

 • по рішенню “Засновника” та за згодою трудового колективу;
 • за іншими підставами, передбаченими діючим законодавством України.

    12.3. Засновник може своїм рішенням тимчасово припинити роботу закладу, а також анулювати рішення про його функціонування у випадках, якщо перебування в ньому  загрожує життю, фізичному і психічному здоров’ю дітей та їх емоційному комфорту.

 Рішення про припинення роботи закладу чи анулювання дозволу на й функціонування може бути оскаржено у встановленому чинним  законодавством порядку.                                

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *