Звіт за 2022-2023 н.р.

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №23

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2022-2023  НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

                                                                                                                           08  червня 2023 р.

У 2022-2023 навчальному році завідувач закладу дошкільної освіти №23 А.Коваленко здійснювала свою діяльність на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад України, Статуту дошкільного навчального закладу №23, нормативних документів, наказів, інструкцій Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки обласної  військової адміністрації, управління освіти, молоді та спорту  Смілянської міської ради, рішень міської ради, інших нормативних документів, що визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти. Було забезпечено виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці,  колективного договору, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету.

            Значна увага у 2022-2023 навчальному році приділялась  охопленню дітей дошкільного, а особливо – п’ятирічного віку дошкільною освітою. З цією метою  зусилля адміністрації під час воєнного періоду було спрямовано на обладнання споруди цивільного захисту – найпростішого укриття. Всього у мікрорайоні  на початок 2022-2023 навчального року в умовах воєнного стану  було охоплено дошкільною освітою 70% дітей від 1 року до 6 років, п’ятирічного віку – 100% дітей.  Добре організовано діяльність групи соціально-педагогічного патронату,  проводиться  робота щодо рівного доступу до  здобуття дитиною дошкільної освіти, зокрема – дітьми з особливими освітніми потребами (охоплено інклюзивною освітою 6 дітей).   

            Зусилля завідувача спрямовано на  комплектування закладу дітьми, збільшення показнику його відвідування дітьми. У 2022-2023 навчальному  році у  закладі функціонувало 9  груп короткотривалого перебування: 1  – ясельна, 3 –  логопедичні, 5– дошкільних, з  них 2-  інклюзивні групи  для дітей з особливими потребами.   Заклад укомплектовано дітьми повністю,  чисельність дітей знизилась через зниження народжуваності дітей у місті та  склала на кінець  навчального року –    220 дітей    при нормі 141.  У 2022-2023 навчальному році  середньообліковий склад дітей  був –200  дітей.  

 Педагогічними працівниками та технічним персоналом  заклад забезпечено повністю. Значна увага завідувачем приділялась якісному складу працюючих, особливо – педагогічних працівників.  Аналіз кадрового складу свідчить про зростання його якісних показників: освітній рівень педагогічних працівників високий –  всього педагогів – 24, з них з повною та базовою вищою освітою – 20 (83%);  із 24 педагогів вищу категорію мають 8 осіб (33%), I категорію – 3 (15%), II категорію – 3 (13%), звання «Вихователь-методист» –  1 вихователь (4%).   Кількість молодих вихователів у закладі – 4, що становить 16 % усіх вихователів. План підвищення кваліфікації  педагогічних працівників у 2022 – 2023 навчальному році  виконаний.

Упродовж навчального року  завідувачем  здійснювалася  належна робота щодо створення безпечних умов освітнього  процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними,  інструктивними та іншими документами з охорони праці,  пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, контролю за наявністю шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників освітнього  процесу. Завдяки проведеній роботі виробничих  і невиробничих травм у 2022-2023 навчальному році не було. Упродовж навчального року значна увага з боку керівництва приділялась  дотриманню  норм і правил безпеки життєдіяльності під час організації освітньої роботи з дітьми, як результат –  відсутність травмувань дітей.  Велику увагу було приділенно забезпеченню безпеки учасників освітнього процесу під час воєнного стану – облаштовано  захисні споруди цивільного захисту, налагоджено алгоритм їх безпечного функціонування.

У минулому  навчальному році  з метою  покращення фізичного розвитку  і оздоровлення дітей адміністрацією контролювалось виконання основного завдання дошкільної освіти –  збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей, особливо  – надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу під час воєнного стану.  Порівняльна характеристика захворюваності дітей свідчить про те, що загальна захворюваність дітей стабільно невисока.       Адміністрація  закладу проводила   відповідну роботу щодо упровадження заходів з охорони дитинства. Створено належні умови для забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. Дані опитування батьків вихованців свідчать, що діти зростають у  закладі  в атмосфері благополуччя, взаємоповаги, свободи і рівності. Значна увага  приділялась наданню соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщеним особам. Своєчасно проведено громадський огляд утримання дітей з категорійних сімей,  організовано  відповідну роботу за його результатами.

З метою подальшої роботи щодо  перебудови освітнього процесу відповідно до ключових напрямів Концепції освіти дітей раннього і дошкільного віку, Базового компонента дошкільної освіти України та  освітньої програми закладу  роботу педагогічного колективу скоординовано на  активну інноваційну діяльність   Створювались умови  для варіативної освіти дітей, упроваджувалися 3 варіативних програми, але через  обмеження під час воєнного стану упродовж навчального року у  закладі функціонувало  тільки  1 гурток за варіативними програмами –  «Граємо в шашки». Загальний показник засвоєння дітьми  програми «Дитина» склав за I квартал навчального року  65%, за II квартал – 71%, у  III кварталі заклад -75%. Порівняні дані досягнень у розвитку дітей   свідчать про їх позитивну динаміку.

У  закладі упродовж навчального року функціонувало 3 логопедичні групи, у яких кількість дітей становила – 65 (при нормі – 36) та 2 інклюзивні групи. Робота у цих групах проводилась за сучасними напрямками комплексної реабілітації у співробітництві з психолого-педагогічною службою, у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою. Значна увага з боку  особисто завідувача  закладу приділялася успішній співпраці вчителів-логопедів, вихователів, практичного психолога і асистента вихователя, творчому впровадженню сучасних інноваційних технологій особисто-зорієнтованої  корекційної освіти в роботі з дітьми, завдяки чому забезпечено високу результативність і якість подолання мовних порушень дітей, використання ефективних форм, методів і засобів корекційного процесу відповідно до даних діагностичних обстежень дітей. Рівень засвоєння дітьми  корекційних програм складає 75%.  На високому рівні організовано роботу Команди супроводу  дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах, де здійснюється супровід 6-ти дітей з особливими освітніми потребами.

Завідувачем налагоджено ефективну систему контролю за змістовністю і якістю освітнього процесу, упродовж  навчального року адміністрацією систематично здійснювався  його моніторинг. Аналіз відвіданих освітніх заходів показав: 80% з них оцінені як ефективні, 20% – як високоефективні, що свідчить про налаштування педагогічних працівників  на якісну підготовку до освітнього процесу.

На належному рівні упродовж навчального року будувалась взаємодія колективу  закладу з батьками і громадськістю.  Відповідно до річного плану проведено усі засідання батьківського комітету, Ради закладу  незважаючи  на    умови воєнного стану.   Батьківські збори   проведено  в усіх групах відповідно до річного плану роботи закладу. Усі питання розвитку та матеріально – технічного забезпечення вирішувались колегіально, з урахуванням пропозицій колективу та батьківської громади. Керівник  приділяє багато уваги анкетуванню батьків і педагогів, вивченню їх думки,  своєчасно реагує на зауваження, які  викладені батьками, залучає педагогічну та батьківську громадськість до управління діяльністю закладу, конструктивно співпрацює з  батьківським комітетом. Дані анкетування батьків  у кінці  навчального року щодо якості надання освітніх послуг дітям у 2022-2023 навчальному році свідчать про їх позитивну оцінку діяльності колективу закладу і особисто керівника. Зауваження, які висловили батьки –  незначні матеріально – технічні проблеми, які вирішуються у робочому режимі.  Для ефективної роботи із зверненнями громадян керівником було організовано «Телефон довіри», анонімна «Скринька зауважень і пропозицій» (в умовах карантину зроблено доступною на території). Упродовж 2022-2023 навчального року зауважень щодо діяльності адміністрації, роботи закладу, а також скарг і пропозицій не надходило. Упродовж навчального року для батьків постійно оновлювались матеріали на сайті закладу: освітні, інформаційні, фінансові тощо.

У закладі створено всі умови для проведення медичної та оздоровчої роботи.       Дані  медичного огляду враховувалися в освітньому процесі: складалися відповідно до наказу списки дітей підготовчої та спеціальної груп. Для дітей цих категорій розроблено та упроваджуються  спеціальні рекомендації щодо фізичного навантаження та фізкультурних занять. Адміністрацією  закладу систематично проводився медико – педагогічний контроль на фізкультурних заняттях  за навантаженням дітей та  умовами проведення. Дані протоколів медико-педагогічного контролю свідчать, що навантаження дітей на фізкультурних заняттях достатнє, має оптимальну динаміку. У  закладі проводились  у системі різні  гартувальні процедури з дітьми, такі як: повітряні ванни, сольове топтання, обливання ніг холодною водою тощо.

             Діяльність  адміністрації спрямовано на реалізацію  Санітарного  регламенту в дошкільних навчальних закладах,  результати перевірок свідчать, що санітарно – гігієнічний стан закладу відповідає нормативним вимогам.

На достатньому рівні у минулому навчальному році було організовано роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу та оснащення розвивального середовища.  З 01.09.2022 по 31.05.2023  закладу було надано батьками благодійну допомогу у сумі 57354,0 грн. На ці кошти було  обладнано   найпростіше укриття. Протягом навчального   року адміністрацією постійно  висвітлюються витрати благодійної  допомоги батьків на сайті закладу.

Завідувач  проводить велику роботу щодо залучення додаткових джерел  фінансування  для модернізації матеріально – технічної бази: у 2022-2023 році  на  суму  20000,00 грн. було  обладнано STEM-кабінет для гуртків, кабінет безпеки; обслуговувалася  комп’ютерна техніка (17 одиниць);  придбано майно цивільного захисту  господарський інвентар, будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт, укладений  лінолеум у ресурсній кімнаті, роздягальнях  груп №№1,7,10  тощо. Завдяки участі закладу в грантових програмах  заклад отримав від  ЮНІСЕФ подарунки для організації освітнього процесу та набори конструкторів ЛЕГО.

Відповідно до Статуту закладу  на належному рівні проводилася робота щодо регуляції трудових відносин, вирішення виробничих питань з учасниками  освітнього процесу. Працівники у своїй діяльності реалізують свої права та обов’язки відповідно до положень Статуту, систематично виконують свої посадові обов’язки, правила внутрішнього трудового розпорядку та умови колективного договору без порушень, трудова дисципліна в колективі  на належному рівні. Стан трудової  дисципліни  постійно аналізується і  відповідно до річного плану заслуховувався  на виробничій нараді. За успіхи в роботі за погодженням із профспілковим комітетом встановлювалися матеріальні і моральні заохочення, обумовлені правилами трудового розпорядку: у навчальному році    нагороджено Почесними грамотами і оголошено подяки 7 працівникам; за поданням адміністрації нагороджено грамотою управління освіти 7 працівникІВ, оголошено подяку міського голови 1 педагогічному працівнику. У минулому році усі педагогічні працівники отримали премію до Дня працівників освіти  у розмірі  окладу.

Дані анкетування педагогічного колективу щодо діяльності завідувача, адміністрації  та  мікроклімату у колективі  у 2022 – 2023 навчальному році свідчать про позитивну оцінку  педагогами діяльності керівника.

На належному рівні завідувачем  у  закладі проводилася робота щодо забезпечення виконавської дисципліни, роботи щодо звернень громадян. У минулому навчальному році до адміністрації   закладу, управління освіти, молоді та спорту  звернень і скарг громадян щодо діяльності  закладу та адміністрації не надходило. З метою попередження  звернень і скарг з працівниками і батьками вихованців  постійно проводилася  роз’яснювальна робота.

Самоаналіз  завідувачем закладу  своєї діяльності  та організації  роботи  закладу в  2022-2023 навчальному році свідчить, що в цілому  її можна оцінити, як задовільну.

Завідувач ДНЗ №23                                               А.С.Коваленко