Звіт за 2017-2018 н.р.

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №23

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2017-2018  НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

                                                                                                                           06  червня 2018 р.

У 2017-2018 навчальному році завідувач закладу дошкільної освіти №23 здійснювала свою діяльність на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад України, Статуту дошкільного навчального закладу №23, нормативних документів, наказів, інструкцій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради, рішень міської ради, інших нормативних документів, що визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти. Було забезпечено виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, виконання заходів з охорони праці колективного договору, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету.

            Значна увага у 2017-2018 навчальному році приділялась обліку дітей у мікрорайоні та охопленню дітей дошкільного, а особливо – п’ятирічного віку дошкільною освітою. Всього у мікрорайоні  на початок 2017-2018 навчального року було охоплено дошкільною освітою 70% дітей від 1 року до 6 років, п’ятирічного віку – 100% дітей. Добре організовано роботу групи соціально-педагогічного патронату, своєчасно проводиться облік дітей у закріпленому за  закладом мікрорайоні, роз’яснювальна робота з батьками у мікрорайоні щодо необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти. З дітьми, які не можуть за станом здоров’я постійно відвідувати заклад, практичний психолог проводить індивідуальну роботу, для батьків таких дітей у  закладі працює Консультативний центр.

            Зусилля завідувача спрямовано на  комплектування закладу дітьми, виконання плану дітоднів. У 2017-2018 навчальному  році у  закладі функціонувало 10 груп: 2  – ясельні, 3 –  логопедичні, 4 – дошкільні, з 1 вересня 2017 року відкрито інклюзивну групу  для дітей з особливими потребами.   Заклад укомплектовано дітьми повністю, чисельність дітей залишилась стабільно високою, складала на кінець  навчального року –     231    дитина при нормі  159. У 2017-2018 навчальному році середньообліковий склад дітей  був – 226 дітей, щоденне відвідування  –  148 дітей; виконання плану  дітоднів  –     93% .

 Педагогічними працівниками та технічним персоналом  заклад забезпечений повністю. Значна увагу завідувачем приділялась якісному складу працюючих, особливо – педагогічних працівників. На педагогічні посади приймалися лише педагоги з  відповідною освітою, план підвищення кваліфікації  у 2017 – 2018 навчальному році  виконаний. Освітній рівень педагогічних працівників високий: всього педагогів – 25, з них з повною та базовою вищою освітою – 20 (80%); вищу категорію мають 8 осіб (31%), I категорію – 2 (8%), II категорію – 3  (12%), звання «Вихователь-методист» мають 2 вихователя (8%). Аналіз кадрового складу свідчить про зростання його якісних показників. Педагогічний колектив поповнився молодими спеціалістами, кількість молодих вихователів у закладі – 5, що становить майже 20% усіх вихователів.

Відповідно до Статуту  на належному рівні проводиться робота щодо регуляції трудових відносин, вирішення виробничих питань з учасниками  освітнього процесу. Працівники у своїй діяльності реалізують свої права та обов’язки відповідно до положень Статуту, систематично виконують свої посадові обов’язки, правила внутрішнього трудового розпорядку та умови колективного договору без порушень, трудова дисципліна в колективі, в основному, на належному рівні, за успіхи в роботі встановлюються матеріальні і моральні заохочення, обумовлені правилами трудового розпорядку. Стан трудової  дисципліни щороку аналізується і  відповідно до річного плану заслуховується на виробничих нарадах.

На належному рівні у  закладі проводиться робота щодо забезпечення виконавської дисципліни, роботи щодо звернень громадян. У минулому навчальному році до адміністрації   закладу, управління освіти, молоді та спорту  звернень і скарг громадян щодо діяльності  закладу та адміністрації не надходило. З метою попередження  звернень і скарг з працівниками постійно проводиться  роз’яснювальна робота.

Упродовж навчального року  завідувачем проводилась належна робота щодо створення безпечних умов освітнього  процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними,  інструктивними та іншими документами з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, контролю за наявністю шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Виробничих травм у 2017-2018 навчальному році не було. Упродовж навчального року значна увага з боку керівництва приділялась  дотриманню  норм і правил безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки. У 2017-2018 навчальному році була  одна незначна травма у дитини, при розслідуванні якої не було встановлено порушень  правил і норм безпеки життєдіяльності.

 У минулому  навчальному році  з метою  покращення фізичного розвитку  і оздоровлення дітей адміністрацією контролювалось виконання основного завдання дошкільної освіти –  збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей. Спрямовано роботу педагогів на створення умов для розвитку рухової активності дітей, у дітей формувались навички здорового способу життя за напрямами «Школи сприяння здоров’ю». Порівняльна характеристика захворюваності дітей свідчить про те, що загальна захворюваність дітей стабільно невисока, кількість днів, пропущених однією дитиною по хворобі, склала у 2017-2018 навчальному році 4,1 дня, що є вищим показником, ніж минулоріч  (2,6 дні)  – через захворюваність  вітряною віспою. Адміністрація  закладу проводила   відповідну роботу щодо упровадження заходів з охорони дитинства. Створено належні умови для забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. Діти зростають у дитсадку в атмосфері благополуччя, взаємоповаги, свободи і рівності. Значна увага  приділялась наданню соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей. Своєчасно проведено громадський огляд утримання дітей з категорійних сімей,  організовано  відповідну роботу за його результатами.

З метою подальшої роботи щодо  перебудови освітнього процесу відповідно до ключових напрямів Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Базового компонента дошкільної освіти України та  програми «Дитина» роботу педагогічного колективу скоординовано на  активну інноваційну діяльність.  Зміст дошкільної освіти  відповідав основним вимогам і засадам базового стандарту дошкільної освіти України та програмі розвитку.  Створювались умови  для варіативної освіти дітей – упродовж навчального року у  закладі функціонувало  4 гуртки за варіативними програмами – хореографічний, фізкультурно – оздоровчий, «Граємо в шашки», «Подорожуємо в світ англійської мови». Загальний показник засвоєння дітьми  програми «Дитина» склав за I квартал навчального року  75%, за II квартал – 77%, за III квартал – 78%. Порівняні дані досягнень у розвитку дітей  свідчать про їх позитивну динаміку.

У  закладі упродовж навчального року функціонувало 3 логопедичні групи, у яких кількість дітей становила –  60    осіб (при нормі – 36). Робота у компенсуючих групах проводилась за сучасними напрямками комплексної реабілітації у співробітництві з психолого-педагогічною службою, у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою. Значна увага з боку  особисто завідувача дошкільного закладу приділялася успішній співпраці вчителів-логопедів і вихователів логопедичних груп, творчому впровадженню сучасних інноваційних технологій особисто-орієнтованої дефектологічної освіти в роботі з дітьми, завдяки чому забезпечено високу результативність і якість подолання мовних порушень дітей, використання ефективних форм, методів і засобів корекційного процесу відповідно до даних діагностичних обстежень дітей, проведення на високому конструктивному рівні медико-педагогічних консиліумів з питань корекції вад розвитку дітей. Рівень засвоєння дітьми  корекційних програм складає 81%.  На високому рівні організовано роботу спеціалістів  з дітьми  з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі,  де здійснюється супровід 3-х дітей.

Завідувачем налагоджено ефективну систему контролю за змістовністю і якістю освітнього процесу, упродовж  навчального року адміністрацією систематично здійснювався  його моніторинг. Аналіз відвіданих освітніх заходів показав: 79% з них оцінені як ефективні, 21% – як високоефективні, що свідчить про налаштування педагогічних працівників  на якісну підготовку до освітнього процесу.

На належному рівні упродовж навчального року будувалась взаємодія колективу  закладу з батьками і громадськістю. Відповідно до річного плану проведені усі батьківські збори, засідання батьківського комітету, Ради дошкільного закладу. Усі питання розвитку та матеріально – технічного забезпечення вирішувались колегіально, з урахуванням пропозицій колективу та батьківської громади. Адміністрація приділяє багато уваги анкетуванню батьків і педагогів, вивченню їх думки,  своєчасно реагує на зауваження, які  викладені батьками, залучає педагогічну та батьківську громадськість до управління діяльністю закладу, конструктивно співпрацює з  батьківським комітетом. Для ефективної роботи із зверненнями громадян керівником було організовано «Телефон довіри», анонімна «Скринька зауважень і пропозицій». Упродовж 2017-2018 навчального року зауважень щодо діяльності адміністрації, роботи закладу, а також скарг і пропозицій не надходило.

У закладі створено всі умови для проведення медичної та оздоровчої роботи.   Щоквартально проводились поточні обов’язкові медичні огляди дітей лікарем-педіатром, та І раз в рік – поглиблений медичний огляд лікарями-спеціалістами. В результаті поглибленого огляду проводилась диспансеризація, результати фіксувалися у відповідних журналах і картках  диспансерного спостереження.  Дітям, які знаходяться на диспансерному обліку приділялося більше уваги,  упроваджувалися  плани диспансерних та оздоровчих заходів. Дані  поглибленого медичного огляду враховувалися в освітньому процесі: складалися відповідно до наказу списки дітей підготовчої та спеціальної груп. Для дітей цих категорій були розроблені спеціальні рекомендації щодо фізичного навантаження та фізкультурних занять. Адміністрацією  закладу систематично проводився медико – педагогічний контроль на фізкультурних заняттях, за навантаженням дітей та гігієнічними умовами проведення. Дані протоколів медико-педагогічного контролю свідчать, що навантаження дітей на фізкультурних заняттях достатнє, має оптимальну динаміку. У  закладі проводились різні види загартування,  вихователі планували і проводили гартувальні процедури з дітьми, такі як: повітряні ванни, сольове топтання, обливання ніг холодною водою тощо.

        Організація харчування у  закладі здійснювалась відповідно до наказу МОЗ і МОН України від 1.06.2005 р. № 242/323 «Про затвердження порядку організації харчування  у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006 №298/227. Контроль за організацією харчування  здійснюється  відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007  №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних закладах». Щотижневе замовлення продуктів проводилось відповідно до виділених коштів, контролювалось додержання умов їх зберігання. Контроль за використанням продуктів відповідно до терміну зберігання, наявності сертифікату якості свідчить про  постійне виконання працівниками харчоблоку санітарно-епідемічних вимог.

Упродовж року адміністрацією здійснювався аналіз норм харчування за відповідні періоди, щомісячно проводився облік виконання натуральних норм харчування. Норми харчування у 2017-2018 навчальному    році виконано, в середньому, на 56%. Вартість І дня харчування у році зросла і становила 13,37 грн., натуральні норми харчування не виконуються через брак коштів.  За рахунок залучення завідувачем благодійних коштів харчування  покращилось на 0,37 грн. у день (на  10299 грн. батьки і працівники надали благодійну допомогу на харчування).  Значна робота адміністрації   проводиться  щодо збільшення раціону дітей фруктами, вирощеними у своєму садку –   літній та  зимовий період щороку  діти  отримують, у середньому,  500 кг фруктів.

             Діяльність  адміністрації спрямовано на реалізацію  Санітарного  регламенту в дошкільних навчальних закладах,  результати перевірок свідчать, що санітарно – гігієнічний стан закладу відповідає нормативним вимогам.

На достатньому рівні у минулому навчальному році було організовано адміністративно-господарську роботу та оснащення розвивального середовища. Упродовж 2017-2018 навчального року  закладу була надана батьківським комітетом благодійна допомога у сумі  49381,00грн. На ці кошти було виконано ремонт сантехніки, електричних мереж та електрообладнання, закуплено будівельні матеріали, господарчі товари, спортобладнання, перезаряджені вогнегасники та перевірені захисні засоби, пофарбовано обладнання ігрових майданчиків,оплачувались послуги Інтернету та частково виконано ремонтні роботи.  Протягом навчального   року адміністрацією постійно оновлюються матеріали стендів, на яких висвітлюється спонсорська допомога батьків. Адміністрація закладу проводить велику роботу щодо залучення спонсорських коштів: у 2018 році – 50000 грн. –   закриття  радіаторів у спальнях, ремонт кабінету гуртків, дообладнання музичного залу (лавки), ремонт укосів і фасаду; закупівля спецодягу  для техперсоналу;  обладнання спортивного майданчика. Завдяки додатково залученим коштам  упродовж навчального року обслуговувалась комп’ютерна техніка, закуповувались  канцтовари,  дидактичний матеріал для методичного кабінету, стенди та наочні матеріали для них, спецодяг,  фізкультурний інвентар у спортзал,  кухонний інвентар, поповнено ігрове обладнання ділянок тощо.

Аналіз проведеного анкетування  у кінці 2017 – 2018 навчального року свідчить про позитивне  оцінювання батьками вихованців роботи  закладу та його адміністрації. Основні зауваження, які висловили батьки – недостатній рівень харчування,  недостатність опалення в осінній та весняний період, незначні матеріально – технічні проблеми, які вирішуються у робочому режимі. 

Аналіз організації адміністрацією роботи колективу і закладу в цілому у 2017-2018 навчальному році свідчить, що її можна оцінити, як задовільну.

Завідувач ДНЗ №23                                               А.С.Коваленко