Аналіз діяльності закладу дошкільної освіти №23 у 2022-2023 навчальному році

У 2022-2023 навчальному році колектив закладу дошкільної освіти №23 (далі – заклад) здійснював свою діяльність  відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,   Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), Базового компонента дошкільної освіти, Положення про здійснення інноваційної діяльності,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Статуту  закладу, Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2022-2023 навчальному році», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,  Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (постанова КМУ 10.04.2019 №530),   керуючись іншими  нормативно-правовими документами, реалізовував  державну політику у галузі освіти як основи інтелектуального, культурного, духовного, соціального  розвитку особистості здобувачів освіти. Було забезпечено  виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

Упродовж навчального року  працювало 9 груп короткотривалого перебування дітей, із них: раннього віку – 1, логопедичних – 3, інклюзивних – 2, дошкільних загального розвитку – 3. Заклад був укомплектований дітьми повністю відповідно до нормативів. У минулому навчальному році  заклад план по контингенту дітей   виконав  на 71% (у зв’язку із  роботою у змішаному режимі  під час воєнного періоду), середньообліковий склад дітей був 196 при нормі 135.

Заклад  повністю забезпечений педагогічними кадрами і технічним персоналом.

            Аналіз освітнього складу педагогічного колективу:

всього педагогів (фізичні особи) – 27, із них: повна вища  освіта – 17 осіб  (63%); базова вища освіта – 2 особи (7%)  неповна вища – 8 осіб (30%).

Віковий склад педагогів: до 30 років                              –                       4 особи,          15%

         30-40 років                             –                       8 осіб,             30%       

         40-50 років                             –                       4 особи,          15%

         50-60 років                             –                       5 осіб,              18%    

         більше 60 років                        –                    6 осіб,             22%

Педагогічний стаж:           до 5 років                               –                       5 осіб,              19%         

         від 5 до 10 років                    –                       2 особи,            7%           

         від 10 до 20 років                  –                       7 осіб,               26%

         від 20 до 30 років                  –                       6 осіб,              22%

         більше 30 років                     –                       7 осіб,              26%

Кваліфікаційні категорії, розряди:

          спеціаліст вищої категорії    –                      8 осіб,               30%,

          спеціаліст І категорії                         –                     3 особи,             11%

спеціаліст ІІ категорії              –                     3 особи,            11%                       спеціаліст                                 –                      3 особи,            11%          вихователь 11 розряду           –                      4 особи               15%             

          вихователь 10 розряду          –                      5 особи,              18%

          муз.керівник 9 розряду         –                      1 особа,                4%

          звання «Вихователь-методист» –                1 особа,                4% .

Кількість працівників із  нефаховою  освітою  – 4. Кількість молодих фахівців – 3. 

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про  стабільність  якісних його показників.

Упродовж 2022-2023 навчального року педагогічний колектив продовжував працювати над  реалізацією  науково-методичної проблеми – «Шляхи формування гармонійного розвитку, виховання і соціалізації особистості дитини та професійної компетентності педагога в умовах Нової української школи» та  завершив  роботу у   регіональному експерименті за темою «Формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку». З цією метою виконувались такі  завдання:

             1.Забезпечення умов для самовираження дитини у музичній і театралізованій діяльності шляхом упровадження нових форм освітньої взаємодії.

             2.Підвищення рівня соціально-громадянської компетентності дитини через становлення діяльнісної позиції педагогів.

             3.Формування природничо-екологічної компетентності дитини з позицій комплексного, системного, діяльнісного, інтегрованого підходів.

 Аналіз діяльності  закладу у 2022-2023 навчальному році показав, що пріоритетним  у роботі колективу було організація  і підтримка безпечного освітнього простору під час воєнного стану  та підвищення результативності освітнього процесу у змішаному режимі.   Забезпечено оптимальний рівень налаштування педагогів на    застосування мобільних форм і видів організації освітнього процесу в умовах  воєнного стану,  та розвивальні  форми, як от: стимульні ситуації,  артпроєкти,  лонгітюдні проєкти, ресурсозбережні акції, віртуальні подорожі, технічне моделювання, «Дизайнерські майстерні» і т.ін.

      Завдяки системній роботі «Школи сприяння здоров’ю» суттєвих результатів здобуто щодо  розвитку фізичних якостей дітей, формування їх рухового досвіду  в різних життєвих ситуаціях. Педагоги були активними учасниками фізкультурно-оздоровчих заходів MOVE Week 2023.  Разом із тим,   враховуючи загальну тенденцію   погіршення  стану здоров’я дітей,  необхідно   активізувати роботу щодо  підвищення   ефективності формування рухової компетентності дитини на основі виховання емоційно-ціннісного ставлення до вольових зусиль у руховій діяльності.   

      Упродовж навчального року педагоги мали вагомі здобутки  в упровадженні    STEM-освіти, зокрема – у формуванні базису логіко-математичних  і дослідницьких знань, умінь і навичок. Як результат – золота медаль за представлений досвід  на XIV міжнародній виставці  «Інноватика в сучасній освіті» та золота медаль на XIV міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2023». Водночас, ця робота   потребує продовження    щодо упровадження інтегрованих підходів у формуванні сенсорно-пізнавальної, логіко-математичної та дослідницької компетентності, мотивації дитини на дослідження об’єктів і явищ, пізнання нового, цифровізації освітнього процесу з цих напрямів.

               Значна робота у  закладі проводилася щодо активного упровадження педагогами новітніх педагогічних  технологій   в освітній  процес, використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень. Минулоріч   ефективно  впроваджувалися,   едьютейнмент, емпауермент, оздоровлювальні терапії, квестові технології, мнемотехніка, сторітелінг, медіаосвіта, влаштування внутрішнього простору за параметрами ECERS-3, інформаційно-комунікаційні технології,   технології формування соціально-громадянської компетентності   дітей.   Проте, ураховуючи останні події у державі, процеси формування в Україні громадянського суспільства,  нагальною і актуальною потребою є   зміна  підходів на діяльнісні   щодо національно-патріотичного виховання дітей, пошук  його нових ефективних шляхів.

              Заслуговує схвалення  рівень організації методичної роботи у  закладі,  в основу  якої   покладено формування корпоративної культури, розвиток ініціативності педагогів,  актуалізацію  установки  на цінність самореалізації в професії та академічної свободи.  Чітко реалізовано її  роль  і завдання  завдяки  SWOT- аналізу та  моделюванню методичного супроводу залежно від  адресних запитів.           Здійснювався методичний супровід атестації 4-х  педагогічних працівників.   Курси підвищення кваліфікації  у 2022-2023 навчальному році на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників пройшли6 педагогів, що становить 100% від плановихпередбачень.  

             Заслуговує на увагу активна участь педагогів у методичних формах роботи різного рівня, як от:

– регіональний науково-методичний STEM-тиждень «Освітні інвестиції в майбутнє» (6 педагогів: Гурська А., Коваленко А., Михайлюта О., Кондратенко Л., Хінціцька Т., Очеретна В.);

– інтернет-семінар «Фінансова освіта дітей дошкільного віку: шляхи реалізації» (2 педагоги: Голубенко Н., Гурська А.);

– всеукраїнський онлайн –  марафон «Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах» (22 педагоги);

–  ІІ Міжнародне заняття доброти (6 педагогів: Михайлюта О., Кондратенко Л, Очеретна В, Голубенко Н, Лапіна Н., Хінціцька Т.);

– проєкт ЮНІСЕФ «Забезпечення безперервності навчання і розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні» (7 педагогів: Пономаренко О., Гурська А., Коваленко А, Сікало Ю., Хінціцька Т., Михайлюта О., Очеретна В.);

– міжнародна програма для дітей First LEGO League Discover (2 педагоги: Гурська А., Кондратенко Л.)

–   наукове дослідження Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України: апробація матеріалів з теми «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування Української школи» (практичний психолог Коваленко О.);

– обласний конкурс «STEM-проєкт: ідеї, винаходи, відкриття» (грамоти І та ІІІ ступеня  – 2 педагога: Гурська А., Коваленко А.);

– всеукраїнський конкурс освітніх технологій – 2022 (переможець – Коваленко А.);

– «Педагогічний профтест»  (І-е рейтингове місце -24 педагоги);

– конкурс «10 найактивніших закладів освіти учасників Global Money Week 2023» (1 педагог – Голубенко Н.).

Варто відзначити   ефективність проведення  методичних форм роботи для   підвищення  фахової компетентності та  творчої активності педагогів  –  як традиційних (семінари-практикуми, консультації, відкриті покази освітнього процесу, виставки, слайд-презентації, конкурси «Найкраще розвивальне середовище», «Найкращий розвивальний посібник»  тощо), так і інтерактивних (майстер-клас, воркшоп,   проблемне коло, PlatforM, «Кошик ідей», творчі заходи до 300-річчя Г.Сковороди та ін.), які, зокрема, проводилися у рамках Місячника  педагогічної майстерності.   

Упродовж навчального року змістовну роботу було організовано з 3 молодими педагогами. Діяльність «Школи молодого фахівця»  (керівник – Коваленко А.С.) сприяла управлінню  процесом їх  професійного  зростання. Наставництво, коучинг сприяли створенню умов для успішного старту  професійної діяльності початківців,  адаптації їх у педагогічному колективі, реалізації потенційних можливостей  і ресурсів,  формування  інноваційного стилю педагогічного мислення як  фахової необхідності.

Підвищенню педагогічної майстерності, розширенню професійного світогляду педагогічних працівників сприяла їх діяльність щодо самоосвіти. Для цього створено всі умови: послуги   мережі Інтернет,  робота бібліотеки методичного кабінету, який забезпечує педагогів фаховою, методичною  та  довідковою літературою. Організовано  взаємовідвідування освітнього процесу, взаємоконсультування. Усі педагоги ведуть карти професійного зростання, зошити самоосвіти, мають портфоліо з власними напрацюваннями та матеріалами перспективного педагогічного досвіду.  

            Відповідно до  Положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти здійснювався пошук шляхів якнайкращої  реалізації завдань підвищення якості науково-методичного супроводу освітнього процесу.  У 2022-2023 навчальному році  продовжувалося здійснення   інформаційно-комунікаційного обслуговування освітнього процесу, проведення  різних форм інтерактивної взаємодії педагогів з використанням мультимедійного обладнання, зросло використанняінформаційно-комунікаційних технологій педагогами.  Методичний кабінет,  кабінети спеціалістів і дошкільні  групи обладнано комп’ютерною технікою, усі педагоги мають вільний доступ до мережі Інтернет,  створюють власні та використовують у практичній діяльності цифрові ресурси, які розміщено на освітніх порталах.     

          На підставі  угоди про співпрацю продовжувала здійснюватися тісна взаємодія між  закладом та НВК «Лідер». Відповідно до плану  роботи педагоги взяли участь у спільних формах взаємодії з колективом школи щодо обговорення та узгодження   спільних напрацювань.

Упродовж  навчального року  заклад продовжував свою діяльність  як опорний з питань безпеки  життєдіяльності дошкільника та цивільного захисту, відповідно до плану та графіку  проводилися  форми роботи для педагогів цих закладів.  

Продовжувалась систематична і планова робота щодо психолого – педагогічної підтримки  обдарованих і здібних дітей. Створювалися умови для варіативної освіти дітей –  упроваджувалися 3 варіативних програми, у закладі функціонували 2 гуртки за варіативними програмами – фізкультурно-оздоровчий та «Граємо в шашки». Вихованці старших груп  взяли активну участь  у проведенні міських шашкових турнірів, посіли призові місця

(міська першість з шахів, шашок – 12 призерів; чемпіонат області з шашок – 1 призер). Варто відзначити результативну  участь 2-х дітей разом із вихователями Лапіною Н.М.,  Хінціцькою  Т.М.         у Всеукраїнському фестивалі     «Морально-духовне виховання дитини на християнських цінностях»  у рамках якого діти посіли    ІІІ місце в  XV Всеукраїнській  олімпіаді «Юні знавці Біблії – 2023»;

26 дітей  стали лауреатами, призерами конкурсів різного рівня: 8 учасників Відео-фестивалю “З Днем народження, моя Україно!”; 4  переможця ІІ Всеукраїнського конкурсу  «До Дня Українського козацтва» у номінації «Художнє читання» (3 дитини – ІІ місце, 1 дитина – ІІІ місце); 3 учасника  ХІІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» – 2023; 1 лауреат конкурсу «Гроші та добробут у моїй країні» до Global Money Week 2023; 10 осіб взяли участь у конкурсах проєкту Всеосвіта.

Педагогічні працівники  були активними дописувачами фахових видань, систематично упродовж навчального року висвітлювали свою діяльність  на сайті закладу.  У журналі «Дошкільне виховання надруковано 2 конспекти завідувача Коваленко А.

З метою поліпшення якості освіти дітей, широкого рекламування кращого досвіду та новаторських підходів до педагогічної роботи було проведено 9  відкритих показів освітнього процесу  в різних  вікових групах. Систематично впроваджували в роботу з дітьми креативні підходи, використовуючи інноваційні методики, різноманітні форми і методи освітнього впливу вихователі Лапіна Н.,  Пілявська Т.,  Сікало Ю., Хінціцька Т., Михайлюта О.  4 педагога (Михайлюта О., Хінціцька Т., Хотинська О., Маценко М.) взяли участь у медійному проєкті «Вітрила творчості та мрій».

  За встановленими термінами проводилось оцінювання досягнень засвоєння дитиною програмових  завдань та рівня розвитку психічних процесів. Загальний показник засвоєння дітьми програми «Дитина» склав за I квартал навчального року  68%, за II квартал – 75%,   ІІІ квартал- 78%,  що свідчить про позитивну  динаміку;  

Минулого навчального року колектив продовжував  упровадження системи здоров’язберігаючої роботи за напрямками оздоровчої педагогіки. Постійно проводились  вправи оздоровчих терапій на заняттях та прогулянках, різні види загартування.     Налагоджено  систему медико–педагогічного контролю за фізичним розвитком дитини відповідно до нового Положення про медико-педагогічний контроль. Комплексний підхід до контролю за проведенням фізкультурних занять сприяв  високій руховій активності дітей. Середні показники моторної щільності фізкультурних занять за даними протоколів у 2022-2023 навчальному році становлять 68-75%,   що є оптимальним показником. 

У 2022 -2023 навчальному році у закладі  функціонували 2 інклюзивні групи,  у яких відповідно до Положення про команду фахівців психолого-педагогічного супроводу здійснювалася допомога фахівців 5-м дітям з особливими освітніми потребами. Діяльність педагогів  у логопедичних групах здійснювалась за сучасними напрямами комплексної реабілітації у співробітництві з психолого-педагогічною службою, в комплексі з корекційно-розвитковою та лікувально-оздоровчою роботою. Вчителі-логопеди  використовували ефективні форми, методи і засоби корекційно-реабілітаційного процесу, забезпечили високу результативність і якість своєї праці: у 2022-2023 навчальному році у логопедичних групах  закладу було 65 дітей (при нормі – 36), частково виправлено мовні порушення у 38 дітей, повністю – у 27 дітей. Кількість дітей логопедичних груп, що випущено  із закладу  до школи – 21 особа (з них з виправленою мовою – 18 осіб, направлено на шкільний логопункт – 3 особи).  Рівень засвоєння дітьми корекційних програм складає 80%. Вчителі-логопеди,  вихователі логопедичних і інклюзивних груп, практичний психолог успішно співпрацюють, творчо впроваджують кращий досвід корекційної роботи, сучасні інноваційні технології  корекційної  та інклюзивної освіти.  

Упродовж навчального року систематично  здійснювався  системний моніторинг рівня  професійних компетенцій  педагогів. 74% відвіданих заходів оцінено як ефективні, 26% – як високоефективні, що свідчить про якісну підготовку педагогів до освітнього процесу. 

   Рішення  педагогічних рад  та виробничих нарад виконано на 100%.

Проблему психологічного забезпечення педагогічного процесу  на високому рівні вирішувала практичний психолог Коваленко О. Внаслідок послідовної і цілеспрямованої  реалізації  функції психологічної служби, корекційної та розвивальної  роботи   забезпечено психологічний супровід дітей з особливими потребами, належний рівень адаптації дітей  у

 закладі.    Пріоритетними напрямками роботи практичного психолога в новому навчальному році має стати психопрофілактика наслідків стресових станів, зокрема – під час воєнного періоду, протидія булінгу,  насиллю та налагодження спілкування з дітьми і батьками в дистанційному форматі.  Заслуговують на увагу такі форми  роботи психолога, як: «Плейбек-театр»,  тренінги з метою профілактики емоційного вигорання педагогів та  розвитку емоційного інтелекту;  акція «16 днів без насильства», Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу «Скажемо булінгу – ні!», практикум використання арттерапевтичних технологій в роботі  з дітьми з ООП, упровадження авторської програми  щодо полегшення адаптації новоприбулих дітей.

          Робота з родиною проводилась  відповідно до Програми роботи з родиною, у 2022-2023 навчальному році її було спрямовано на заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах  партнерських стосунків, їх медико-психолого-педагогічну просвіту.     У цей період    педагогами було налагоджено систему  онлайн-спілкування з батьками  з різних освітніх питань.    Водночас, необхідно продовжувати  значну увагу приділяти впровадженню дистанційних форм спілкування з батьками на онлайн-платформах, як от  ZOOM, активне застосування мобільних додатків.

             У закладі створено всі умови для проведення медичної та оздоровчої роботи. Дані  медичного огляду сімейними педіатрами враховувалися в освітньому процесі: складалися відповідно до наказу списки дітей підготовчої та спеціальної груп. Для дітей цих категорій розроблено та упроваджуються  спеціальні рекомендації щодо фізичного навантаження та фізкультурних занять.        Упродовж 2022-2023  навчального року на належному рівні дотримувався санітарно-гігієнічний стан, результати перевірок закладу Держпродспоживслужбою свідчать про його відповідність  Санітарному  регламенту в дошкільних навчальних закладах,  нормативним вимогам.           Санітарно-освітня робота проводилась відповідно до рекомендацій, епідеміологічного стану в закладі та запитів батьків (санбюлетні, матеріали в інформаційних куточках, використання мобільних додатків).   

На достатньому рівні у минулому навчальному році було організовано роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу та оснащення розвивального середовища, його безпеки.      Обладнано  2 приміщення найпростішого укриття, нову ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами, СТЕМ-кабінет,     закуплено  ігрові та методичні посібники,  спортінвентар, медикаменти для надання першої долікарської допомоги.  Заклад посів 1  рейтингове місце  у конкурсі «Краща ресурсна кімната ЗДО – 2023»  Інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів України.  Обслуговувалася  комп’ютерна техніка (17 одиниць);  придбано майно цивільного захисту,   господарський інвентар, будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт   тощо. Відповідно до   санітарно-гігієнічних вимог та за потребою оновлено посуд, дитячі меблі, твердий і м’який інвентар.  Виконано усі заходи щодо підготовки закладу до нового навчального року та опалювального періоду. Достатню роботу проведено щодо оснащення педагогічного процесу:  поповнено дидактичні матеріали з різних  розділів програми «Дитина».   Корекційно-розвиткове, предметно-просторове середовище для стимулювання  розвитку дітей з особливими освітніми потребами змістовно-насичене, готове до трансформації, багатофункціональне і  варіативне.

Працівники закладу під час воєнного стану взяли активну участь у громадських акціях «Сміливим від смілян», «Смілива гривня», «Українському Херсону – наша допомога», «Щедрий вівторок», «Здай російську книгу – підтримай ЗСУ», «Happy Мяу для Мурчика», надавали неодноразово благодійну допомогу для ЗСУ.

Аналіз роботи колективу у 2022-2023 навчальному році свідчить, що її можна оцінити, як задовільну.

                        Завідувач                                                А.С.Коваленко