Аналіз діяльності закладу дошкільної освіти №23 у 2021-2022 навчальному році

У 2021-2022 навчальному році колектив закладу дошкільної освіти №23 (далі – заклад) здійснював свою діяльність  відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), Базового компонента дошкільної освіти, Положення про здійснення інноваційної діяльності,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Статуту  закладу, Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2021-2022 навчальному році», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,  Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (постанова КМУ 10.04.2019 №530),   керуючись іншими  нормативно-правовими документами, реалізовував  державну політику у галузі освіти як основи інтелектуального, культурного, духовного, соціального  розвитку особистості здобувачів освіти. Було забезпечено  виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

Упродовж навчального року  працювало 10 груп, із них: раннього віку – 2, логопедичних – 3, інклюзивних – 2, дошкільних загального розвитку – 3. Заклад був укомплектований дітьми повністю відповідно до нормативів. У минулому навчальному році  заклад план по контингенту дітей   виконав  на 88% (у зв’язку із закриттям груп у березні, квітні, травні на простій під час воєнного періоду), середньообліковий склад дітей був 217 при нормі 156.

Заклад  повністю забезпечений педагогічними кадрами і технічним персоналом.

            Аналіз освітнього складу педагогічного колективу:

всього педагогів (фізичні особи) – 25, із них: повна вища  освіта – 16 осіб  (64%); базова вища освіта – 4 особи (16%)  неповна вища – 5 осіб (20%).

Віковий склад педагогів: до 30 років                              –                       5 осіб,             20%

         30-40 років                             –                       7 осіб,             28%       

         40-50 років                             –                       4 особи,          16%

         50-60 років                             –                       5 осіб,              20%    

         більше 60 років                        –                    4 особи,          16%

Педагогічний стаж:           до 5 років                               –                       4 особи,          16%         

         від 5 до 10 років                    –                       3 особи,          12%           

         від 10 до 20 років                  –                       6 осіб,               24%

         від 20 до 30 років                  –                       5 осіб,              20%

         більше 30 років                     –                       7 осіб,             28%

Кваліфікаційні категорії, розряди:

          спеціаліст вищої категорії    –                      8 осіб,               32%,

          спеціаліст І категорії                         –                     2 особи,              8%,

спеціаліст ІІ категорії              –                     4 особи,           16%                       спеціаліст                                 –                      3 особи,           12%,

          вихователь 11 розряду          –                      3 особи              12%,              

          вихователь 10 розряду          –                      4 особи,            16%,

          муз.керівник 9 розряду         –                      1 особа,               4%,

          звання «Вихователь-методист» –                1 особа,               4% .

Кількість працівників із  нефаховою  освітою  – 4. Кількість молодих фахівців – 3. 

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про  стабільність  якісних його показників.

Упродовж 2021-2022 навчального року педагогічний колектив продовжував працювати над  реалізацією  науково-методичної проблеми – «Шляхи формування гармонійного розвитку, виховання і соціалізації особистості дитини та професійної компетентності педагога в умовах Нової української школи» та  продовжив роботу у   регіональному експерименті за темою «Формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку». З цією метою виконувались такі  завдання:

     1.Забезпечення ефективної реалізації завдань освіти для сталого розвитку.

     2.Упровадження нових освітніх моделей формування мистецько-творчої компетентності   дітей в образотворчій та конструктивній діяльності.  

     3. Формування навичок безпеки життєдіяльності у дітей шляхом упровадження діяльнісних здоров’язбережувальних технологій.

                    Аналіз діяльності  закладу у 2021-2022 навчальному році показав, що пріоритетним  у роботі колективу було спрямування освітнього процесу  у руслі змін нормативно-правового поля дошкільної освіти,     упровадження у практику роботи ключової реформи Міністерства освіти і науки – Нової української школи. Педагогічний колектив спрямовував  увагу на узгодження розвивальних підходів у реалізації   Державних стандартів дошкільної та початкової освіти,   проведення наукових і моніторингових досліджень, що забезпечують динамічний розвиток та якісну освіту дитини. Забезпечено оптимальний рівень налаштування педагогів на  варіативне застосування форм і видів організації освітнього процесу в умовах епідемічної ситуації в регіоні та  воєнного стану.    Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу   реалізовувались на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного, компетентнісного  та інтегрованого підходів  з метою  досягнення соціально-значущих результатів, розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності. Налаштування педагогів на конструктивні дії було спрямовано на визнання потреб дитини як центру уваги.  Суттєвих результатів здобуто щодо     формування у дітей мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль  життя. Водночас, враховуючи загальну тенденцію значного погіршення  екологічного стану,  необхідно   активізувати роботу щодо  підвищення рівня екологічної культури дитини і батьків через упровадження в  освітній процес ефективних педагогічних технологій, спрямованих на формування природничо-екологічної компетентності, зокрема  квестові технології, проблемно- навчальні ситуації. Упродовж навчального року педагоги мали вагомі здобутки у напрямі художньо-естетичного розвитку дитини щодо формування мистецько – творчої компетентності в художньо-продуктивній  діяльності. Разом із тим,   ця робота   потребує продовження   у напрямі  формування музичної і театралізованої компетентності дитини з урахуванням завдань нової програми «Дитина».

Значна робота у  закладі проводилася щодо активного упровадження педагогами новітніх педагогічних  технологій   в освітній  процес, використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень. Минулоріч   ефективно  впроваджувалися інформаційно-комунікаційні технології,   технології формування у дітей соціально доцільної поведінки у межах міжнародного суспільного руху – Освіта для сталого розвитку.   Проте, ураховуючи останні події у державі,   нагальною і актуальною потребою є   зміна  підходів на діяльнісні   щодо формування   соціально-громадянської компетентності  дітей.

              Заслуговує схвалення  рівень організації методичної роботи у  закладі,  в основу  якої   покладено формування корпоративної культури, розвиток ініціативності педагогів,  актуалізацію  установки  на цінність самореалізації в професії та академічної свободи.  Чітко реалізовано її  роль  і завдання  завдяки  SWOT- аналізу та  моделюванню методичного супроводу залежно від  адресних запитів.           Здійснювався методичний супровід атестації 6-х  педагогічних працівників.   Курси підвищення кваліфікації  у 2021-2022 навчальному році на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників пройшли8 педагогів, що становить 89% від плановихпередбачень. Через карантинні обмеження не пройшла курси підвищення кваліфікації старша медсестра.

 Варто відзначити   ефективність проведення  методичних форм роботи для   підвищення  фахової компетентності та  творчої активності педагогів  –  як традиційних (семінари-практикуми, консультації, відкриті покази освітнього процесу, виставки, слайд-презентації, конкурси «Моє найкраще заняття», «Найкраще розвивальне середовище», «Найкращий розвивальний посібник»  тощо), так і інтерактивних (воркшоп,  колоквіум,  Печа-куча, «Методичний дайджест»  та ін.), які, зокрема, проводилися у рамках Місячника  педагогічної майстерності.   

Упродовж навчального року змістовну роботу було організовано з 4 молодими педагогами. Діяльність «Школи молодого фахівця»  (керівник – Коваленко А.С.) сприяла управлінню  процесом їх  професійного  зростання. Наставництво, коучинг сприяли  створенню умов для успішного старту  професійної діяльності початківців,  адаптації їх  у педагогічному колективі, реалізації потенційних можливостей  і ресурсів,  формування  інноваційного стилю педагогічного мислення як  фахової необхідності. Індивідуальні та колективні форми роботи,  діалогові  і практичні форми навчання було  спрямовано на надання дієвої допомоги, розвиток  аналітичних здібностей молодих фахівців.

Підвищенню педагогічної майстерності, розширенню професійного світогляду педагогічних працівників сприяла їх діяльність щодо самоосвіти. Для цього створено всі умови: послуги   мережі Інтернет,  робота бібліотеки методичного кабінету, який забезпечує педагогів фаховою, методичною  та  довідковою літературою. Організовано  взаємовідвідування освітнього процесу, взаємоконсультування. Усі педагоги ведуть карти професійного зростання, зошити самоосвіти, мають портфоліо з власними напрацюваннями та матеріалами перспективного педагогічного досвіду. Розпочато роботу щодо  перетворення закладу у самонавчальну систему,  зокрема з використанням інтелектуальних карт у самоосвітній діяльності,    групових стимульних форм роботи, в рамках яких кожний педагог  самостійно вибирає тему професійного навчання,  оновлює  стиль педагогічної діяльності, отримує методичну допомогу  в адаптації  педагогічного процесу до вимог інформаційного освітнього простору.      

            Відповідно до  Положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти здійснювався пошук шляхів якнайкращої  реалізації завдань підвищення якості науково-методичного супроводу освітнього процесу.  У 2021-2022 навчальному році  продовжувалося здійснення   інформаційно-комунікаційного обслуговування освітнього процесу, проведення  різних форм інтерактивної взаємодії педагогів з використанням мультимедійного обладнання, зросло використанняінформаційно-комунікаційних технологій педагогами.  Методичний кабінет,  кабінети спеціалістів і дошкільні  групи обладнано комп’ютерною технікою, усі педагоги мають вільний доступ до мережі Інтернет,  створюють власні та використовують у практичній діяльності цифрові ресурси, які розміщено на освітніх порталах.     

          На підставі  угоди про співпрацю продовжувала здійснюватися тісна взаємодія між  закладом та НВК «Лідер». Відповідно до плану  роботи педагоги взяли участь у спільних формах взаємодії з колективом школи щодо обговорення та узгодження   спільних напрацювань.

Упродовж  навчального року  заклад продовжував свою діяльність  як опорний з питань безпеки  життєдіяльності дошкільника та цивільного захисту, відповідно до плану та графіку  проводилися  форми роботи для педагогів цих закладів.  

Варто відзначити результативну  участь педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році     в обласному конкурсі на кращий електронний освітній ресурс – робота вихователя Хінціцької  Т.М.   з теми «Морально-духовне виховання дитини на християнських цінностях» посіла  ІІІ місце.

Продовжувалась систематична і планова робота щодо психолого – педагогічної підтримки  обдарованих і здібних дітей. Створювалися умови для варіативної освіти дітей –  упроваджувалися 3 варіативних програми, у закладі функціонували 2 гуртки за варіативними програмами – фізкультурно-оздоровчий та «Граємо в шашки». Вихованці старших груп  взяли активну участь  у проведенні міських шашкових турнірів, посіли призові місця.

Педагогічні працівники  були активними дописувачами фахових видань, систематично упродовж навчального року висвітлювали свою діяльність  на сайті закладу.  У журналі «Дошкільне виховання надруковано 2 конспекти завідувача Коваленко А., вихователя Корнюшиної В.

З метою поліпшення якості освіти дітей, широкого рекламування кращого досвіду та новаторських підходів до педагогічної роботи було проведено 6  відкритих показів освітнього процесу  в різних  вікових групах. Систематично впроваджували в роботу з дітьми креативні підходи, використовуючи інноваційні методики, різноманітні форми і методи освітнього впливу вихователі Лапіна Н.,  Пілявська Т.,  Цибко Л., Сікало Ю., Хінціцька Т., Михайлюта О.      За встановленими термінами проводилось оцінювання досягнень засвоєння дитиною програмових  завдань та рівня розвитку психічних процесів. Загальний показник засвоєння дітьми програми «Дитина» склав за I квартал навчального року  65%, за II квартал – 73%,   що свідчить про позитивну  динаміку; у ІІІ кварталі  діти через воєнний стан заклад не відвідували.

Минулого навчального року колектив продовжував  упровадження системи здоров’язберігаючої роботи за напрямками оздоровчої педагогіки. Постійно проводились  вправи оздоровчих терапій на заняттях та прогулянках, різні види загартування.     Налагоджено  систему медико–педагогічного контролю за фізичним розвитком дитини відповідно до нового Положення про медико-педагогічний контроль. Комплексний підхід до контролю за проведенням фізкультурних занять сприяв  високій руховій активності дітей. Середні показники моторної щільності фізкультурних занять за даними протоколів у 2021-2022 навчальному році становлять 68-75%,   що є оптимальним показником. 

У 2021 -2022 навчальному році у закладі  функціонувала 1 інклюзивна група,  у яких відповідно до Положення про команду фахівців психолого-педагогічного супроводу здійснювалася допомога фахівців 3-м дітям з особливими освітніми потребами. Діяльність педагогів  у логопедичних групах здійснювалась за сучасними напрямами комплексної реабілітації у співробітництві з психолого-педагогічною службою, в комплексі з корекційно-розвитковою та лікувально-оздоровчою роботою. Вчителі-логопеди  використовували ефективні форми, методи і засоби корекційно-реабілітаційного процесу, забезпечили високу результативність і якість своєї праці: у 2021-2022 навчальному році у логопедичних групах  закладу було 65 дітей (принормі – 36), частково виправлено мовні порушення у 38 дітей, повністю – у 27 дітей. Кількість дітей логопедичних груп, що випущено  із закладу  до школи – 21 особа (з них з виправленою мовою – 18 осіб, направлено на шкільний логопункт – 3 особи).  Рівень засвоєння дітьми корекційних програм складає 80 %. Вчителі-логопеди,  вихователі логопедичних і інклюзивних груп, практичний психолог успішно співпрацюють, творчо впроваджують кращий досвід корекційної роботи, сучасні інноваційні технології  корекційної  та інклюзивної освіти. Водночас, в умовах воєнного періоду вчителям-логопедам необхідно оптимізувати  упровадження нових  форм дистанційної  роботи з дітьми.

Упродовж навчального року систематично  здійснювався  системний моніторинг рівня  професійних компетенцій  педагогів. 76% відвіданих заходів оцінено як ефективні, 24% – як високоефективні, що свідчить про якісну підготовку педагогів до освітнього процесу.  Рішення  педагогічних рад  та виробничих нарад виконано на 100%.

Проблему психологічного забезпечення педагогічного процесу  на високому рівні вирішувала практичний психолог Коваленко О. Внаслідок послідовної і цілеспрямованої  реалізації  функції психологічної служби, корекційної та розвивальної  роботи   забезпечено психологічний супровід дітей з особливими потребами, належний рівень адаптації дітей  у закладі, розвитку їх психічних процесів та самосвідомості.    Пріоритетними напрямками роботи практичного психолога в новому навчальному році має стати психопрофілактика наслідків стресових станів, протидія булінгу,  насиллю та налагодження спілкування з дітьми і батьками в дистанційному форматі  у період  воєнного періоду.

          Робота з родиною проводилась  відповідно до Програми роботи з родиною, у 2021-2022 навчальному році її було спрямовано на заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах  партнерських стосунків, їх медико-психолого-педагогічну просвіту.  Заплановані    оновлені форми роботи з родиною – «Сім’я року», «День батька»  не було проведено через воєнний стан.  У цей період    педагогами було налагоджено систему  онлайн-спілкування з батьками  з різних освітніх питань.    Водночас, необхідно продовжувати  значну увагу приділяти впровадженню дистанційних форм спілкування з батьками на онлайн-платформах, як от  ZOOM, активне застосування мобільних додатків.

             У закладі створено всі умови для проведення медичної та оздоровчої роботи.     У результаті  оглядів дітей сімейними лікарями – педіатрами проводилась диспансеризація;   з дітьми, які знаходяться на диспансерному обліку, проводилися  диспансерні та оздоровчі заходи. Дані  медичного огляду враховувалися в освітньому процесі: складалися відповідно до наказу списки дітей підготовчої та спеціальної груп. Для дітей цих категорій розроблено та упроваджуються  спеціальні рекомендації щодо фізичного навантаження та фізкультурних занять. Систематично проводився медико – педагогічний контроль на фізкультурних заняттях  за навантаженням дітей та  умовами проведення. Дані протоколів медико-педагогічного контролю свідчать, що навантаження дітей на фізкультурних заняттях достатнє, має оптимальну динаміку. У  закладі проводились  у системі різні  гартувальні процедури з дітьми, такі як: повітряні ванни, сольове топтання, обливання ніг холодною водою тощо.        Упродовж 2021-2022  навчального року на належному рівні дотримувався санітарно-гігієнічний стан, результати перевірок закладу Держпродспоживслужбою свідчать про його відповідність  Санітарному  регламенту в дошкільних навчальних закладах,  нормативним вимогам. Результати досліджень патогенної флори та калорійності їжі відповідають нормам.             Санітарно-освітня робота проводилась відповідно до рекомендацій, епідеміологічного стану в закладі та запитів батьків, організовано інформування батьків щодо організації раціонального харчування в сім’ях (санбюлетні, матеріали в інформаційних куточках), профілактики коронавірусу.    

        Організація харчування у  закладі здійснювалась відповідно до наказу МОЗ і МОН України від 1.06.2005 р. № 242/323 «Про затвердження порядку організації харчування  у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006 №298/227. Контроль за організацією харчування з боку  адміністрації та ФОП «Іванова М.П.»  здійснювався  відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007  №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних закладах» і свідчить про  постійне виконання працівниками харчоблоку санітарно-епідемічних вимог. З початку 2022 року у закладі запроваджено  новий Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою КМУ від 24.03.2021 №305 (зі змінами) та нові норми харчування, затверджені тією ж постановою. Упродовж року адміністрацією здійснювався аналіз норм харчування за відповідні періоди, щомісячно проводився облік виконання натуральних норм харчування. Норми харчування у 2021-2022 навчальному    році виконано, в середньому, на 73%  (у минулому році – також на 73%). Вартість одного  дня харчування  дитини становила 23,97 грн. – ясельні групи; 35,48 грн. – дошкільні групи. Після введення нового Порядку харчування з 01.01.2022  натуральні норми харчування  виконано  на 100%.           Організовано додаткове харчування дітей пільгових категорій, надається харчування  17-м дітям, батьки яких перебувають у зоні АТО,  організовано дієтичне харчування 3-м дітям за призначеннями лікаря. На належному рівні проводиться робота щодо матеріально-технічного забезпечення організації харчування дітей.

На достатньому рівні у минулому навчальному році було організовано роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу та оснащення розвивального середовища.      Обладнано  нову ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами, СТЕМ-кабінет, овочевий цех у харчоблоці; закуплено канцтовари, методичні посібники,  спортінвентар, медикаменти для надання першої долікарської допомоги.  

Закуплено спецодяг  для техперсоналу; обслуговувалася  комп’ютерна техніка (17 одиниць);  придбано майно цивільного захисту, комплекти тарілок для салатів на всі групи, господарський інвентар, будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт, зокрема – лінолеум у групи №№2,9; проводились роботи щодо виконання програм – передумов НАССР тощо. Відповідно до   санітарно-гігієнічних вимог та за потребою оновлено посуд, дитячі меблі, твердий і м’який інвентар. Обладнано найпростіше укриття, виконано усі заходи щодо підготовки закладу до нового навчального року та опалювального періоду.

 Достатню роботу проведено щодо оснащення педагогічного процесу:  поповнено дидактичні матеріали з різних  розділів нової програми «Дитина».   Корекційно-розвиткове, предметно-просторове середовище для стимулювання  розвитку дітей з особливими освітніми потребами змістовно-насичене, готове до трансформації, багатофункціональне і  варіативне.

Аналіз роботи колективу у 2021-2022 навчальному році свідчить, що її можна оцінити, як задовільну.

                        Завідувач                                                А.С.Коваленко