Аналіз діяльності закладу дошкільної освіти №23 у 2020-2021 навчальному році

У 2020-2021 навчальному році колектив закладу дошкільної освіти №23 (далі – заклад) здійснював свою діяльність  відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), Базового компонента дошкільної освіти, Положення про здійснення інноваційної діяльності,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Статуту  закладу, Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Методичних рекомендацій щодо  організації інклюзивного навчання в закладах освіти (додаток до листа МОН  від 26.06.2019 № 1/9-409), керуючись іншими  нормативно-правовими документами, реалізовував  державну політику у галузі освіти як основи інтелектуального, культурного, духовного, соціального  розвитку особистості здобувачів освіти.

Упродовж навчального року  працювало 10 груп, із них: раннього віку – 3, логопедичних – 3, інклюзивних – 1, дошкільних загального розвитку – 2. У минулому навчальному році  заклад план по контингенту дітей не  виконав (у зв’язку із закриттям груп з 19 жовтня по 16 листопада на карантин), середньообліковий склад дітей був 214 при нормі 151.

Заклад  повністю забезпечений педагогічними кадрами і технічним персоналом.

            Аналіз освітнього складу педагогічного колективу:

всього педагогів – 25, із них: повна вища  освіта – 17 осіб  (68%); базова вища освіта – 4 особи (16%)  неповна вища – 4 особи (16%).

Віковий склад педагогів: до 30 років                              –                       7 осіб,             28%

       30-40 років                           –                     4 особи,          16%       

          40-50 років                          –                       6 осіб,              24%

          50-60 років                           –                       5 осіб,              20%    

          більше 60 років                        –                    3 особи,          12%

Педагогічний стаж:            до 5 років                               –                       6 осіб,              24%         

          від 5 до 10 років                    –                       6 осіб,              24%           

          від 10 до 20 років                  –                       2 особи,           8%

         від 20 до 30 років                  –                       4 особи,           16%

          більше 30 років                     –                       7 осіб,             28%

Кваліфікаційні категорії, розряди:

         спеціаліст                                  –                     5 осіб,              20%,

        спеціаліст І категорії               –                     2 особи,            8%,

        спеціаліст ІІ категорії              –                      3 особи,            12%

        спеціаліст вищої категорії      –                      8 осіб,               32%,

        вихователь 10 розряду            –                      3 особи,            12%,

        вихователь 11 розряду            –                      3 особи              12%,              

        муз.керівник 9 розряду           –                      1 особа,             4%,

        звання «Вихователь-методист» –                  1 особа,             4% .

Кількість працівників із  непедагогічною освітою – 1, з нефаховою – 4  (у 2020-2021 н.р. – 6).

Кількість молодих фахівців – 4. 

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про  стабільність  якісних його показників.

Упродовж 2020-2021 навчального року педагогічний колектив продовжував працювати над  реалізацією  науково-методичної проблеми – «Шляхи формування гармонійного розвитку, виховання і соціалізації особистості дитини та професійної компетентності педагога в умовах Нової української

школи» та  продовжив роботу у   регіональному експерименті за темою «Формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку». З цією метою виконувались такі  завдання:

  1. Забезпечення якості формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей через упровадження новаційних особистісно орієнтованих та інтерактивних  технологій розвитку дошкільника.
  2. Активізація сенсорно-пізнавального розвитку, дослідчої активності дітей  шляхом упровадження новітніх педагогічних технологій.
  3. Підвищення рівня валеологічної освіти дітей на основі модернізації освітнього процесу, компетентнісної парадигми.
                    Аналіз діяльності  закладу у 2020-2021 навчальному році показав, що пріоритетним  у роботі колективу було спрямування освітнього процесу  у руслі змін нормативно-правового поля дошкільної освіти,     упровадження у практику роботи ключової реформи Міністерства освіти і науки – Нової української школи. Педагогічний колектив спрямовував  увагу на узгодження розвивальних підходів у реалізації   Державних стандартів дошкільної та початкової освіти,   проведення наукових досліджень, що забезпечують динамічний розвиток дитини. Забезпечено оптимальний рівень налаштування педагогів на  варіативне застосування форм і видів організації освітнього процесу як запоруки емоційного комфорту та успішності  дітей в оволодінні необхідною життєвою компетентністю.  Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу   реалізовувались на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного, компетентнісного  та інтегрованого підходів  з метою  досягнення соціально-значущих результатів, розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності. Суттєвих результатів здобуто щодо     формування у дітей мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль  життя. Продуктивною для фізичного розвитку кожної дитини стала ефективна діяльність «Школи сприяння здоров’ю». 

Значна робота у  закладі проводилася щодо активного упровадження педагогами новітніх педагогічних  технологій   в освітній  процес, використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень. Минулоріч   ефективно  впроваджувалися інформаційно-комунікаційні технології,   технології формування у дітей соціально доцільної поведінки у межах міжнародного суспільного руху – освіта для сталого розвитку, квестові технології, мнемотехніка, сторітелінг, ігрові і проблемно- навчальні ситуації тощо.   

              Заслуговує схвалення  рівень організації методичної роботи у  закладі,  в основу  якої  було покладено формування корпоративної культури, розвиток ініціативності педагогів,  актуалізацію  установки  на цінність самореалізації в професії.  Чітко реалізовано її  роль  і завдання  завдяки  SWOT- аналізу та  моделюванню методичного супроводу залежно від індивідуальних запитів.           Налаштування педагогів на конструктивні дії було спрямовано на визнання потреб дитини як центру уваги. Здійснювався методичний супровід атестації 3-х  педагогічних працівників.  Курси підвищення кваліфікації  у 2020-2021 навчальному році на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників пройшли 3 педагоги, що становить 100% від планових передбачень.

 Варто відзначити   ефективність проведення  методичних форм роботи для   підвищення  фахової компетентності та  творчої активності педагогів  –  як традиційних (семінари-практикуми, консультації, відкриті покази освітнього процесу, виставки, слайд-презентації, конкурси «Моє найкраще заняття», «Найкраще розвивальне середовище» тощо), так і інтерактивних (воркшоп,  колоквіум, «Освіторія «АПгрейд», Печа-куча, «Методичний дайджест»  та ін.), які, зокрема, проводилися у рамках Місячника  педагогічної майстерності.   

Упродовж навчального року змістовну роботу було організовано з 5 молодими педагогами. Педагогічне наставництво, стажування,    діяльність «Школи молодого фахівця»  (керівник – Коваленко А.С.) сприяли управлінню  процесом їх  професійного  зростання. Індивідуальні та колективні форми роботи було  спрямовано на надання дієвої допомоги, розвиток  аналітичних здібностей молодих фахівців.  Перевага в цій роботі  надавалася діалоговим і практичним формам навчання. Наставництво, коучинг  застосування  лайфхаків  методичного супроводу сприяли  створенню умов для успішного початку професійної діяльності початківців,  адаптації  у педагогічному колективі, реалізації потенційних можливостей  і ресурсів,  формування  інноваційного стилю педагогічного мислення як життєвої потреби і професійної необхідності.

Підвищенню педагогічної майстерності, розширенню професійного світогляду педагогічних працівників сприяла їх діяльність щодо самоосвіти. Для цього створено всі умови: послуги   мережі Інтернет,  робота бібліотеки методичного кабінету, який забезпечує педагогів фаховою, методичною  та  довідковою літературою. Організовано  взаємовідвідування освітнього процесу, взаємоконсультування. Усі педагоги ведуть карти професійного зростання, зошити самоосвіти, мають портфоліо з власними напрацюваннями та матеріалами перспективного педагогічного досвіду. Разом з тим, сьогодення потребує перетворення закладу у самонавчальну систему,  зокрема з використанням інтелектуальних карт у самоосвітній діяльності,    групових стимульних форм роботи, в рамках яких кожний педагог може самостійно вибрати тему професійного навчання,  отримає методичну допомогу  в оновленні стилю педагогічної діяльності, адаптації  педагогічного процесу до вимог інформаційного освітнього простору.

            Варто відзначити       результативність і змістовність  3-х форм міської методичної роботи у 2020-2021 навчальному році: семінар-практикум вихователів-методистів, методична студія вчителів-логопедів та семінар практикум практичних психологів закладів дошкільної освіти.    

            Посилено увагу до діяльності методичного кабінету, першочергово реалізовувалося завдання підвищення якості науково-методичного супроводу освітнього процесу відповідно до  Положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти.     Упродовж навчального року постійно поповнювався інформаційними матеріалами вебсайт закладу, оновлено  картотеку методичної літератури та матеріалів для роботи над науково-методичною проблемою.  У 2020-2021 навчальному році  продовжувалося здійснення   інформаційно-комунікаційного обслуговування освітнього процесу, значно зросло використанняінформаційно-комунікаційних технологій педагогами. На базі методкабінету постійно з використанням мультимедійного обладнання розгортаються різні форми інтерактивної взаємодії педагогів. Методичний кабінет, усі кабінети спеціалістів і дошкільні  групи обладнано комп’ютерною технікою, усі педагоги мають вільний доступ до мережі Інтернет,  створюють власні та використовують у практичній діяльності цифрові ресурси, які розміщено на освітніх порталах.     

           На підставі  угоди про співпрацю продовжувала здійснюватися тісна взаємодія між  закладом та НВК «Лідер». Відповідно до плану  роботи педагоги взяли участь у спільних формах взаємодії з колективом школи щодо обговорення та узгодження   спільних напрацювань.

Заслуговує на увагу взаємодія закладу з вищими навчальними закладами, так Коваленко А.С., Гурська А.Ю. провели педагогічний воркшоп «Використання логічних блоків Дьєнеша  і паличок Кьюїзенера в освітньому процесі закладів дошкільної освіти» на базі ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Упродовж  навчального року  заклад продовжував свою діяльність  як опорний з питань безпеки  життєдіяльності дошкільника та цивільного захисту, відповідно до плану та графіку  проведено  показове об’єктове тренування для керівників закладів дошкільної освіти міста  та  інші  форми роботи для педагогів цих закладів.  

Продовжувалась систематична і планова робота щодо психолого – педагогічної підтримки  обдарованих і здібних дітей.  Вихованці старших груп  взяли активну участь  у проведенні міських шашкових турнірів, 7 дітей посіли призові місця.

Педагогічні працівники  були активними дописувачами фахових видань, систематично упродовж навчального року висвітлювали свою діяльність  на сайті закладу.

З метою поліпшення якості освіти дітей, широкого рекламування кращого досвіду та новаторських підходів до педагогічної роботи було проведено 12  відкритих показів освітнього процесу  в усіх вікових групах. Систематично впроваджували в роботу з дітьми креативні підходи, використовуючи інноваційні методики, різноманітні форми і методи освітнього впливу вихователі Лапіна Н.М.,  Пілявська Т.М.,  Цибко Л.М., Сікало Ю.В., Шебета Л.В., Михайлюта О.І., Пономаренко О.С., Курек С.І., Корнюшина В.О., Хінціцька Т.М., Кондратенко Л.С., Коваленко О.Ю. Покращено роботу щодо підвищення відповідальності педагогів  за хід і результати освітнього процесу.    За встановленими термінами проводилось оцінювання досягнень засвоєння дитиною програмових  завдань та рівня розвитку психічних процесів. Загальний показник засвоєння дітьми програми «Дитина» склав за I квартал навчального року 69%, за II квартал – 75%, ІІІ квартал – 79 % що свідчить про позитивну  динаміку.

Минулого навчального року колектив продовжував  упровадження системи здоров’язберігаючої роботи за напрямками оздоровчої педагогіки. Постійно проводились  вправи оздоровчих терапій на заняттях та прогулянках, різні види загартування. За результатами оцінювання рівня засвоєння дітьми програми «Дитина» щодо фізичного розвитку високий рівень мають   43 дитини (2019-2020 н.р. – 47), середній –  134 дитини (2019-2020 н.р. – 127) низький –  34 дитини (2019-2020 н.р. – 39).   Налагоджено  систему медико–педагогічного контролю за фізичним розвитком дитини відповідно до нового Положення про медико-педагогічний контроль. Комплексний підхід до контролю за проведенням фізкультурних занять сприяв  високій руховій активності дітей. Середні показники моторної щільності фізкультурних занять за даними протоколів у 2020-2021 навчальному році становлять 67-76%,   що є оптимальним показником. 

У 2020 -2021 навчальному році у закладі  продовжувала функціонування 1 інклюзивна група,  у яких відповідно до Положення про команду фахівців психолого-педагогічного супроводу здійснювалася допомога фахівців 3-м дітям з особливими освітніми потребами. Діяльність педагогів  у логопедичних групах здійснювалась за сучасними напрямами комплексної реабілітації у співробітництві з психолого-педагогічною службою, в комплексі з корекційно-розвитковою та лікувально-оздоровчою роботою. Вчителі-логопеди  використовували ефективні форми, методи і засоби корекційно-реабілітаційного процесу, забезпечили високу результативність і якість своєї праці: у 2020-2021 навчальному році у логопедичних групах  закладу було частково виправлено мовні порушення у 45 дітей, повністю – у 19 дітей. Кількість дітей логопедичних груп, що випущено  із закладу  до школи – 21 особа (з них з виправленою мовою – 19 осіб, направлено на шкільний логопункт – 2 особи).  До школи випущено 3 дитини з особливими освітніми потребами. Рівень засвоєння дітьми корекційних програм складає 81 %. Вчителі-логопеди,  вихователі логопедичних і інклюзивних груп, практичний психолог успішно співпрацюють, творчо впроваджують кращий досвід корекційної роботи, сучасні інноваційні технології і методи особистісно зорієнтованої  корекційної  та інклюзивної освіти в роботі з дітьми. Водночас, в умовах адаптивного карантину вчителям-логопедам необхідно активізувати онлайн форми роботи з батьками, як от фідбек.

Упродовж навчального року систематично  здійснювався  системний моніторинг рівня  професійних компетенцій  педагогів. 75% відвіданих заходів оцінено як ефективні, 25% – як високоефективні, що свідчить про якісну підготовку педагогів до освітнього процесу.  Рішення  педагогічних рад  та виробничих нарад виконано на 100%.

Проблему психологічного забезпечення педагогічного процесу  на високому рівні вирішувала практичний психолог Коваленко О.Ю. Внаслідок послідовної і цілеспрямованої  реалізації  функції психологічної служби, корекційної та розвивальної  роботи   забезпечено психологічний супровід дітей з особливими потребами, належний рівень адаптації дітей  у закладі, розвитку їх психічних процесів та самосвідомості.  Значну роботу здійснено щодо усвідомлення вихователями необхідності   добровільного приєднання дошкільнят до діяльності (без психічного і дисциплінарного примусу); вільного спілкування і переміщення дітей під час діяльності (передбачення педагогом організації відповідного розміщення навчально-дидактичних матеріалів у просторі групового приміщення чи іншої території закладу);   гнучкість у завершені певної роботи дітьми (кожен працює в своєму темпі). Пріоритетними напрямками роботи практичного психолога в новому навчальному році має стати психопрофілактика наслідків стресових станів, психогігієна комунікацій та спілкування в дистанційному форматі  у період поширення коронавірусу. Заклад посів 2-рейтингове місце серед 100 кращих ЗДО України у загальному заліку Лайт-Конкурсу «Кращий кабінет психолога ЗДО» – 2021 року, який проводився Інтернет-порталом рейтингу освітніх закладів

          Робота з родиною проводилась  відповідно до Програми роботи з родиною, у 2020-2021 навчальному році її було спрямовано на заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах  партнерських стосунків, їх медико-психолого-педагогічну просвіту.  Заплановані    оновлені форми роботи з родиною – «Сім’я року», «День батька» частково не було проведено через карантинні обмеження.  У період адаптивного карантину   педагогами було налагоджено систему  он-лайн-спілкування з батьками  з різних освітніх питань.    Водночас, необхідно  значну увагу приділити впровадженню дистанційних форм спілкування з батьками на онлайн-платформах, як от  ZOOM, активне застосування мобільних додатків.

Упродовж звітного періоду постійно створювались усі умови для проведення медичної та оздоровчої роботи.   Порівняльна характеристика захворюваності дітей  свідчить про те, що загальна захворюваність дітей зменшилась з 681 дня у 2019-2020 навчальному році до 226 днів у 2020-2021 році, відповідно у 2020-2021 році зменшилось число днів, пропущених однією дитиною по хворобі, з 2,49 днів до 1,06 днів.  Зменшилась захворюваність дітей у дошкільних групах №№2,6,8. У порівнянні з 2019-2020 навчальним роком  зменшилась кількість таких хвороб дітей, як бронхіт, ангіна,стоматит, вітряна віспа, а також  інфекційна захворюваність дітей  (у 2017 році – 1 випадок вітряної віспи, у 2018 – 3, у 2019 – 29, у 2020 – 19).   З метою зниження захворюваності  проводились медико – педагогічні заходи,  особлива увага приділялась  використанню оздоровчих вправ у час збільшення гострих респіраторних захворювань, в осінній та весняний періоди. Заслуговує на увагу створення необхідних умов для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів: в усіх групах  фізкультурні осередки облаштовано обладнанням для різних видів масажу, нестандартним фізкультурним обладнанням.  Результатом проведеної роботи стала стабільна кількість дітей  ІІІ (спеціальної) групи здоров’я (у 2017 році –  11 дітей, у 2018 – 10, 2019 – 9, 2020 – 10). Водночас необхідно продовжувати та поглиблювати роботу  з батьками щодо підвищення їх відповідальності  за виконання  здоров’язбережувальної функції сім’ї.

        Упродовж 2020-2021 навчального року на належному рівні дотримувався санітарно-гігієнічний стан.  Заклад перевірявся Держпродспоживслужбою, серйозних порушень у роботі   не зафіксовано. Результати досліджень патогенної флори та калорійності їжі відповідають нормам.

        Організація харчування   та контроль  за його організацією здійснювалась відповідно  до нормативно – правових документів. Протягом року здійснювався аналіз норм харчування за відповідні періоди, щомісячно проводився облік виконання натуральних норм харчування. Норми харчування у 2020-2021 навчальному   році виконано, в середньому, на 70% ( у 2019-2020 році – 65%). Вартість І дня харчування у 2020 – 2021 році збільшилась у порівнянні з 2019-2020 навчальним роком  у 1,5 рази  і становила 25,74 грн.,   натуральні норми харчування не виконуються через брак коштів.  Організовано додаткове харчування дітей пільгових категорій, надається харчування  17-м дітям, батьки яких перебувають у зоні АТО,  організовується дієтичне харчування 1-й дитині за призначеннями лікаря. На належному рівні проводиться робота щодо матеріально-технічного забезпечення організації харчування дітей.

             Санітарно-освітня робота проводилась відповідно до рекомендацій, епідеміологічного стану в закладі та запитів батьків, організовано інформування батьків щодо організації раціонального харчування в сім’ях (санбюлетні, матеріали в інформаційних куточках), профілактики коронавірусу.     На достатньому рівні у минулому навчальному році було організовано адміністративно-господарську роботу та оснащення розвивального предметного середовища.

          На достатньому рівні у минулому навчальному році було організовано адміністративно-господарську роботу та оснащення розвивального предметного середовища. При підготовці до нового 2021-2022 навчального року та  опалювального періоду  зокрема було виконано:   ремонтвідмосток; профілактичний ремонт у підвалі (ремонт і заміна труб водопровідної, каналізаційної  та тепломережі);  капітальний ремонт санітарних блоків  груп №№4,5; буфетних груп №№2,5, душової харчоблоку та прасувальної кімнати; косметичний ремонт усіх приміщень; утеплено стіни у групах №№2,6. Замінено  лінолеум у групі №6, 20 м/п електропроводки, автомати-вимикачі – 3 шт., електролампи -14 шт. Проведено технічний огляд та перезарядку вогнегасників, електровипробування захисних засобів; профілактичний ремонт  сантехнічного обладнання в усіх приміщеннях;   пофарбовано та відремонтовано обладнання ігрових ділянок, підлогу та стіни на 4-х павільйонах;    поповнено ігрове обладнання у 5  групах на 15000 грн. Придбано:  спецодяг – 10 халатів;  посуд для груп; аптечки першої невідкладної допомоги; господарчий інвентар; пилосмок, стенди з охорони праці та цивільного захисту; миючі та гігієнічні засоби, ваги у харчоблок, мийку в овочевий цех, ванну у пральню  тощо, усього на суму 133624,00 грн. Достатню роботу проведено щодо оснащення педагогічного процесу: придбані методичні матеріали з  розділів

 Достатню роботу проведено щодо оснащення педагогічного процесу: придбано методичні матеріали з  розділів «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Здоров’я та фізичний розвиток»   програми «Дитина»,  поповнено дидактичні матеріали з різних її розділів. Упродовж навчального року було виготовлено  для  підгрупових занять з дітьми набори паличок Кюізенера, блоків Дьєнеша. Корекційно-розвиткове, предметно-просторове середовище для стимулювання  розвитку дітей з особливими освітніми потребами змістовно-насичене, готове до трансформації, багатофункціональне і  варіативне.

Аналіз роботи колективу у 2020-2021 навчальному році свідчить, що її можна оцінити, як задовільну.

                        Завідувач                                                А.С.Коваленко

Авторизація
*
*


Реєстрація
*
*
*


Генерація паролю