Взіємодія в освітньому процесі

 

Положення про академічну доброчесність

педагогічних працівників закладу дошкільної освіти №23

                                                           1.Загальні положення

   1.1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) в закладі дошкільної освіти №23 (далі – заклад) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між  працівниками та  здобувачами  освіти.

   1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

   1.3. Метою Положення є дотримання  високих професійних  стандартів  в  усіх  сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.

   1.4. Педагогічні працівники, усвідомлюючи свою відповідальність за належне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого  середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язані виконувати норми цього Положення.

   1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних  сферах:  освітній (навчальній), науковій та виховній.

   1.6.  Дія цього Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

2. Поняття, принципи академічної доброчесності

   2.1. Академічна  доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час провадження освітньої та творчої діяльності з метою забезпечення довіри до їх результатів.

   2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в  закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:

– демократизм;

– законність;

– соціальна справедливість;

– пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

– рівноправність;

– гарантування прав і свобод;

– прозорість;

– професіоналізм та компетентність;

– партнерство і взаємодопомога;

– повага та взаємна довіра;

– відкритість і прозорість;

– відповідальність за порушення академічної доброчесності.

   2.3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

– об’єктивне оцінювання результатів  розвитку здобувачів освіти.

 2.4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів,  отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення  опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація;

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального  характеру;

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів розвитку здобувачів освіти.

   2.5.Протиставлення приватних інтересів інтересам закладу, педагогічної спільноти – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

   2.6. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

                3Норми та правила академічної доброчесності педагогічних працівників

  3.1.Поважати права та свободи здобувачів освіти і колег відповідно до українських та міжнародних правових норм, суспільної моралі та професійної етики.

   3.2.   Бути носієм моралі, її виразником і захисником, прикладом високої культури, професійної майстерності й здорового способу життя.

   3.3.   Сповідувати принципи академічної свободи та відповідальності у педагогічній, науково-дослідницькій та виховній діяльності.

   3.4. Діяти відкрито і прозоро у всіх освітніх сферах.

   3.5.Постійно працювати над підвищенням свого професійного, інтелектуального, культурного рівня, проявляти ініціативу, відповідальне ставлення та творчий підхід до виконання службових обов’язків, передавати свій досвід колегам.

   3.6. Практикувати інноваційні педагогічні технології, спрямовані на гармонійне поєднання світоглядних, комунікаційних, компетентнісних аспектів, розвиток активного інтелекту й соціальної корисності особистості.

    3.7.Дотримуватися  принципу інформаційної цінності та етики,  педагогічного такту.

    3.8.Сумлінно проводити на високому професійному рівні кожний освітній  захід, не допускати безпринципності в освітньому процесі, формувати   дух взаємного порозуміння та доброзичливості.

    3.9.Об’єктивно оцінювати досягнення  здобувачів освіти, не допускаючи особистої неприязні, впливу інших осіб.

    3.10.Поважати думку здобувачів освіти, сприяти розкриттю їх інтелектуального потенціалу.

                           4.Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

   4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та це Положення.

   4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники  закладу  можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

– позбавлення права  займати визначені законом посади;

– при необ’єктивному оцінюванні результатів  розвитку здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні або позбавленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні або позбавленні педагогічного звання;  

– спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

– надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

   4.3.За дії (бездіяльність), що  визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законодавством.

   4.4.Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

  5.Заходи з попередження та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

   5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із цим Положенням після ознайомлення із Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку  закладу.

   5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на загальних батьківських зборах та оприлюднюється на сайті закладу.

   5.3.  Вихователь-методист, що відповідає за організацію методичної роботи в закладі:

– забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом консультацій, інших індивідуальних і колективних форм навчання педагогічних працівників щодо створення, оформлення ними методичних робіт для публікацій, на конкурси, виставки різного рівня;

– забезпечує рецензування робіт на конкурси, виставки, присвоєння педагогічного звання та рекомендує педагогам сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

   5.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов цього Положення.  

    6.Комісія з питань академічної доброчесності

   6.1. З метою контролю за виконанням норм цього Положення в закладі  створюється комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія).

   6.2. Комісія наділяється правом одержувати й розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації закладу щодо вживання заходів відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів закладу.

   6.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу.

   6.4. Склад Комісії та строк її повноважень затверджується рішенням педагогічної ради.

   6.5. Члени комісії мають бути моральними авторитетами закладу упродовж тривалої педагогічної діяльності. У випадку необхідності до складу комісії залучаються інші представники спільноти, які володіють необхідними знаннями щодо предмету розгляду і можуть підтвердити або спростувати наявність порушення.

   6.6. До комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень може звернутися будь-який працівник закладу.

   6.7.Повноваження Комісії:

         – одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

         – залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

         – проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників;

          – ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;

         – готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність закладу;

          – надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів ефективного дотримання норм цього Положення;

         – інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів закладу.

   6.8. Комісія звітує про свою роботу  на педагогічній раді.

  7.Заключні положення

   7.1.  Положення про академічну доброчесність закладу затверджується педагогічною радою закладу.

   7.2. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради закладу.

Положення затверджено рішенням педагогічної ради ЗДО №23 протокол від 28.08.2018 №1