Звіт за 2020-2021 н.р.

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №23

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ  ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВИКОНАНУ РОБОТУ У 2020-2021  НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У 2020-2021 навчальному році завідувач закладу дошкільної освіти №23 здійснювала свою діяльність на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад України, Статуту дошкільного навчального закладу №23, нормативних документів, наказів, інструкцій Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління освіти, молоді та спорту  Смілянської міської ради, рішень міської ради, інших нормативних документів, що визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти. Було забезпечено виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, виконання заходів з охорони праці колективного договору, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету.

            Значна увага у 2020-2021 навчальному році приділялась  охопленню дітей дошкільного, а особливо – п’ятирічного віку дошкільною освітою. Всього у мікрорайоні  на початок 2020-2021 навчального року було охоплено дошкільною освітою 75% дітей від 1 року до 6 років, п’ятирічного віку – 100% дітей. Добре організовано діяльність групи соціально-педагогічного патронату,  проводиться  робота щодо рівного доступу до  здобуття дитиною дошкільної освіти, зокрема – дітьми з особливими освітніми потребами.   

                 Зусилля завідувача спрямовано на  комплектування закладу дітьми, збільшення показнику його відвідування дітьми. У 2020-2021 навчальному  році у  закладі функціонувало 10 груп: 3  – ясельні, 3 –  логопедичні, 4 – дошкільні, з  них 1-  інклюзивна група  для дітей з особливими потребами.   Заклад укомплектовано дітьми повністю,  чисельність дітей знизилась через зниження народжуваності дітей у місті та  склала на кінець  навчального року –     226    дітей при нормі 156.  У 2020-2021 навчальному році середньообліковий склад дітей  був –217 дітей. Щоденне відвідування  –  125 дітей; виконання річного плану  дітоднів  –   80%,  що  пояснюється відсутністю частини дітей  в літній період і під час адаптивного карантину.

                 Педагогічними працівниками та технічним персоналом  заклад забезпечений повністю. Значна увагу завідувачем приділялась якісному складу працюючих, особливо – педагогічних працівників.  Аналіз кадрового складу свідчить про зростання його якісних показників: освітній рівень педагогічних працівників високий –  всього педагогів – 25, з них з повною та базовою вищою освітою – 21 (84%);  із 25 педагогів вищу категорію мають 8 осіб (32%), I категорію – 2 (8%), II категорію – 3  (12%), звання «Вихователь-методист» –  1  вихователь (4%). Педагогічний колектив поповнився молодими спеціалістами, кількість молодих вихователів у закладі – 5, що становить майже 20% усіх вихователів. План підвищення кваліфікації  педагогічних працівників у 2020 – 2021 навчальному році  виконаний.

Упродовж навчального року  завідувачем  здійснювалася  належна робота щодо створення безпечних умов освітнього  процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними,  інструктивними та іншими документами з охорони праці,  пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, контролю за наявністю шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників освітнього  процесу. Виробничих  і невиробничих травм у 2020-2021 навчальному році не було. Упродовж навчального року значна увага з боку керівництва приділялась  дотриманню  норм і правил безпеки життєдіяльності під час організації освітньої роботи з дітьми, як результат –  відсутність травмувань дітей.  

У минулому  навчальному році  з метою  покращення фізичного розвитку  і оздоровлення дітей адміністрацією контролювалось виконання основного завдання дошкільної освіти –  збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей. Спрямовано роботу педагогів на створення умов для розвитку рухової активності дітей, у дітей формувались навички здорового способу життя за напрямами «Школи сприяння здоров’ю». Порівняльна характеристика захворюваності дітей свідчить про те, що загальна захворюваність дітей стабільно невисока, кількість днів, пропущених однією дитиною по хворобі, склала у 2020-2021 навчальному році 1,7 дня, що є низьким показником. Захворювань дітей на СОVID-19 у закладі  не було, що свідчить про якісне проведення працівниками карантинних заходів.

Адміністрація  закладу проводила   відповідну роботу щодо упровадження заходів з охорони дитинства. Створено належні умови для забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. Діти зростають у  закладі  в атмосфері благополуччя, взаємоповаги, свободи і рівності. Значна увага  приділялась наданню соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей. Своєчасно проведено громадський огляд утримання дітей з категорійних сімей,  організовано  відповідну роботу за його результатами.

З метою подальшої роботи щодо  перебудови освітнього процесу відповідно до ключових напрямів Національної стратегії розвитку освіти в Україні, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти України та  освітньої програми  роботу педагогічного колективу скоординовано на  активну інноваційну діяльність.  Зміст дошкільної освіти  відповідав основним вимогам і засадам Базового стандарту дошкільної освіти України та програмам  розвитку.  Створювались умови  для варіативної освіти дітей, упроваджувалися 3 варіативних програми, але через карантинні обмеження  упродовж навчального року у  закладі функціонувало  тільки  2 гуртки за варіативними програмами – фізкультурно – оздоровчий та  «Граємо в шашки». Загальний показник засвоєння дітьми  програми «Дитина» склав за I квартал навчального року  69%, за II квартал – 75%, за III квартал – 79%. Порівняні дані досягнень у розвитку дітей  свідчать про їх позитивну динаміку.

У  закладі упродовж навчального року функціонувало 3 логопедичні групи, у яких кількість дітей становила – 64 (при нормі – 36) та 1 інклюзивна група. Робота у цих групах проводилась за сучасними напрямками комплексної реабілітації у співробітництві з психолого-педагогічною службою, у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою. Значна увага з боку  особисто завідувача  закладу приділялася успішній співпраці вчителів-логопедів, вихователів, практичного психолога і асистента вихователя, творчому впровадженню сучасних інноваційних технологій особисто-зорієнтованої  корекційної освіти в роботі з дітьми, завдяки чому забезпечено високу результативність і якість подолання мовних порушень дітей, використання ефективних форм, методів і засобів корекційного процесу відповідно до даних діагностичних обстежень дітей. Рівень засвоєння дітьми  корекційних програм складає 80%.  На високому рівні організовано роботу Команди супроводу  дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі,  де здійснюється супровід 3-х дітей.

Завідувачем налагоджено ефективну систему контролю за змістовністю і якістю освітнього процесу, упродовж  навчального року адміністрацією систематично здійснювався  його моніторинг. Аналіз відвіданих освітніх заходів показав: % з них оцінені як ефективні, 23% – як високоефективні, що свідчить про налаштування педагогічних працівників  на якісну підготовку до освітнього процесу.

На належному рівні упродовж навчального року будувалась взаємодія колективу  закладу з батьками і громадськістю.  З урахуванням  карантинних обмежень відповідно до річного плану проведено усі батьківські збори, засідання батьківського комітету, Ради закладу. Усі питання розвитку та матеріально – технічного забезпечення вирішувались колегіально, з урахуванням пропозицій колективу та батьківської громади. Адміністрація приділяє багато уваги анкетуванню батьків і педагогів, вивченню їх думки,  своєчасно реагує на зауваження, які  викладені батьками, залучає педагогічну та батьківську громадськість до управління діяльністю закладу, конструктивно співпрацює з  батьківським комітетом. Дані анкетування батьків  у кінці  навчального року щодо якості надання освітніх послуг дітям у 2020-2021 навчальному році свідчать про їх позитивну оцінку діяльності колективу закладу і особисто керівника. Основні зауваження, які висловили батьки –  незначні матеріально – технічні проблеми, які вирішуються у робочому режимі.  Для ефективної роботи із зверненнями громадян керівником було організовано «Телефон довіри», анонімна «Скринька зауважень і пропозицій». Упродовж 2020-2021 навчального року зауважень щодо діяльності адміністрації, роботи закладу, а також скарг і пропозицій не надходило. Упродовж навчального року для батьків постійно оновлювались матеріали на сайті закладу: освітні, інформаційні, фінансові тощо.

У закладі створено всі умови для проведення медичної та оздоровчої роботи.     У результаті  оглядів дітей сімейними лікарями – педіатрами проводилась диспансеризація, результати фіксувалися у відповідних журналах і картках  диспансерного спостереження.  Дітям, які знаходяться на диспансерному обліку, приділялося більше уваги,  упроваджувалися  плани диспансерних та оздоровчих заходів. Дані  медичного огляду враховувалися в освітньому процесі: складалися відповідно до наказу списки дітей підготовчої та спеціальної груп. Для дітей цих категорій були розроблені спеціальні рекомендації щодо фізичного навантаження та фізкультурних занять. Адміністрацією  закладу систематично проводився медико – педагогічний контроль на фізкультурних заняттях  за навантаженням дітей та  умовами проведення. Дані протоколів медико-педагогічного контролю свідчать, що навантаження дітей на фізкультурних заняттях достатнє, має оптимальну динаміку. У  закладі проводились різні види загартування,  вихователі планували і проводили гартувальні процедури з дітьми, такі як: повітряні ванни, сольове топтання, обливання ніг холодною водою тощо.

        Організація харчування у  закладі здійснювалась відповідно до наказу МОЗ і МОН України від 1.06.2005 р. № 242/323 «Про затвердження порядку організації харчування  у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006 №298/227. Контроль за організацією харчування з боку  адміністрації та ФОП «Іванова М.П.»  здійснювався  відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007  №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних закладах» і свідчить про  постійне виконання працівниками харчоблоку санітарно-епідемічних вимог.

Упродовж року адміністрацією здійснювався аналіз норм харчування за відповідні періоди, щомісячно проводився облік виконання натуральних норм харчування. Норми харчування у 2020-2021 навчальному    році виконано, в середньому, на 73%  (у минулому році – на 72%; у закладах дошкільної освіти міста, в середньому, на 60%). Вартість одного  дня харчування  дитини становила 29,81 грн., натуральні норми харчування не виконуються через брак коштів.

             Діяльність  адміністрації спрямовано на реалізацію  Санітарного  регламенту в дошкільних навчальних закладах,  забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану та виконання протиепідемічних вимог. Результати перевірок закладу свідчать, що санітарно – гігієнічний стан  відповідає нормативним вимогам.

На достатньому рівні у минулому навчальному році було організовано роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу та оснащення розвивального середовища. Упродовж 2020-2021 навчального року  закладу була надана батьківським комітетом благодійна допомога у сумі  43540,85 грн. На ці кошти було виконано ремонт маніпуляційного кабінету, кабінету логопеда групи №9,  електричних мереж та електрообладнання, закуплено 5 пожежних шаф, світлові покажчики «Вихід», будівельні матеріали, господарчі товари, миючі засоби, канцтовари,  спортінвентар, оплачувались послуги Інтернету та  покладено плітку тротуарну біля 3-х павільйонів.  Протягом навчального   року адміністрацією постійно оновлюються матеріали стендів, на яких висвітлюється спонсорська допомога батьків.

Завідувач  проводить велику роботу щодо залучення додаткових джерел  фінансування  для модернізації мматеріально – технічної бази: у 2020-2021 році  на  суму  50000 грн.  було    закуплено спецодяг  для техперсоналу; проведено  ремонт  і фарбування металевої огорожі навколо території, дахів  павільйонів і евакуаційних сходів; обслуговувалася  комп’ютерна техніка (17 одининиць);  придбано методичні посібники для методичного кабінету; проводились роботи щодо виконання програм – передумов НАССР; розширено тротуарною плиткою центральний  вхід у заклад тощо.  

Відповідно до Статуту закладу  на належному рівні проводилася робота щодо регуляції трудових відносин, вирішення виробничих питань з учасниками  освітнього процесу. Працівники у своїй діяльності реалізують свої права та обов’язки відповідно до положень Статуту, систематично виконують свої посадові обов’язки, правила внутрішнього трудового розпорядку та умови колективного договору без порушень, трудова дисципліна в колективі  на належному рівні. Стан трудової  дисципліни  постійно аналізується і  відповідно до річного плану заслуховувався  на виробничій нараді. За успіхи в роботі за погодженням із профспілковим комітетом встановлювалися матеріальні і моральні заохочення, обумовлені правилами трудового розпорядку: у навчальному році    нагороджено Почесними грамотами і оголошено подяки 7 працівникам, за поданням адміністрації нагороджено грамотою управління освіти 1 працівник. У минулому році усі педагогічні працівники отримали премію у розмірі окладу, техперсонал до 10% від окладу. Дані анкетування педагогічного колективу щодо діяльності завідувача, адміністрації  та  мікроклімату у колективі  у 2020 – 2021 навчальному році свідчать про позитивну оцінку  педагогами діяльності керівника.

На належному рівні завідувачем  у  закладі проводилася робота щодо забезпечення виконавської дисципліни, роботи щодо звернень громадян. У минулому навчальному році до адміністрації   закладу, управління освіти, молоді та спорту  звернень і скарг громадян щодо діяльності  закладу та адміністрації не надходило. З метою попередження  звернень і скарг з працівниками і батьками вихованців  постійно проводилася  роз’яснювальна робота.

Самоаналіз  завідувачем закладу  своєї діяльності  та виконаної   роботи   в  2020-2021 навчальному році свідчить, що в цілому  її можна оцінити, як задовільну.

                        Завідувач                                                А.С.Коваленко

24  червня 2021 року